Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

400 nF
200 nF
100 nF
50 nF

2. Funkcija detektora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Izbaci uljeza:

a) Zener dioda
b) LED dioda
c) ispravljačka dioda
d) trioda

4. Induktivitet zavojnice se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

5. SSB je kratica koja označava:

a) smanjenu snagu predajnika
b) povećanu osjetljivost prijemnika
c) potisnuti bočni pojas
d) dvostruki USB priključak

6. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

7. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

8. Na slici je shematski simbol za:

diodu
potenciometar
otpornik
osigurač

9. Na slici je shematski simbol za:

pentodu
tranzistor
triodu
diodu

10. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

Operativni dio i propisi

1. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

MAYDAY
SOS
Pažnja, pažnja
CQD

2. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

3. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.

4. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

5. Iz koje je države postaja HA5HA?

Slovačke
Bugarske
Hrvatske
Mađarske

6. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

Primljeni raport
Poslani raport
Vrijeme održane veze
Temperatura zraka

7. Koji je uobičajeni i najčešći način slanja QSL karata?

Avionskom poštom.
Preko QSL biroa.
Običnom poštom.
QSL karte obično ne šaljemo.

8. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Vremenska prognoza.
Vrijeme održane veze.
Redni broj veze u tekućoj godini.

9. Kada radioamateri mogu prenositi poruke za treća lica?

Kad je u opasnosti ljudski život, kad prijeti veća elementarna nepogoda, ili druge nesreće i opasnosti vecih razmjera
Kad mu se za to plati po cjeniku HRS-a.
Nikad.
Kada zeli učiniti uslugu prijatelju.

10. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

KV i UKV postaje
amaterske radijske postaje
primopredajne postaje
CB i voki-toki postaje

11. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

3.520-3.775 Mhz
7.0-7.2 Mhz
144-146 Mhz
ne smije raditi na tom bandu

12. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

a) tipkanjem na pisaćem stroju
b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) tintom
d) olovkom

13. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

a) da vide amatersku postaju
b) da vide amatersku postaju kako radi
c) da obavljaju popravak amaterske postaje
d) da rade na amaterskoj postaji

14. Što znači kratica QRB?

a) udaljenost između radiopostaja
b) koliko je sati
c) da li da prestanem s emitiranjem
d) promjenjivi signali

15. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

a) ako HRS posebno odobri
b) da
c) ne
d) ne znam

16. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja

17. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

a) ne znam
b) samo u natjecanju
c) ne
d) da

18. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom F5ELA?

a) Finske
b) Francuske
c) Malte
d) Grčke

19. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,792 MHz?

a) samo neradnim danima
b) samo u natjecanju
c) ne
d) da

20. Koje vrijeme upisujemo u LOG, ako je na našem satu 12.00 sati zimi?

a) 12.00
b) 11.00
c) 13.00
d) 24.00