Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

Yagi antena
Spiralna antena
Horizontalni dipol
GP antena

2. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

3. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

a) isključiti ispravljač
b) iz ispravljača izvaditi osigurač
c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
d) provjeriti ima li u mreži napona

4. Funkcija ispravljača je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

5. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

6. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

a) 5Ω
b) 10Ω
c) 20Ω
d) 100Ω

7. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

8. Na slici je shematski simbol za:

diodu
potenciometar
otpornik
osigurač

9. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

10. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
dual gate MOSFET
FET P-tipa

Operativni dio i propisi

1. Što znači slijedeće sricanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?

OMODGLP
OM1DGLP
OM1DGL/P
OMODGL/P

2. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

PWR
QRO
QRP
TX

3. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

145,600 MHz
145,000 MHz
145,125 MHz
145,775 MHz

4. Kratica CQ znači:

moja pozicija je
opći poziv
vaš
poruka

5. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

2 mjeseca nakon zadnjeg upisa;
1 godinu nakon zadnjeg upisa;
5 godina nakon zadnjeg upisa;
6 mjeseci nakon zadnjeg upisa.

6. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
Zakonima i drugim propisima.

7. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Odaslani raport.
Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
Broj potvrđenih drzava po DXCC.

8. Čemu služi QTH lokator?

Da se zbuni korespodent.
Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

9. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

a) samo A razreda
b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
c) A i P razreda
d) samo P razreda

10. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

a) običnom olovkom
b) kemijskom olovkom
c) tintom
d) putem elektroničkog računala

11. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

a) telefonijom
b) telegrafijom
c) na stranom jeziku
d) signalima nejasnog značenja

12. Kojom kraticom označavamo telegrafiju?

a) FM
b) RTTY
c) SSB
d) CW

13. Što znači kratia IARU?

a) Hrvatski radioamaterski savez
b) Međunarodni savez radioamatera
c) udruženje radioklubova
d) udruženje amatera Italije

14. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

a) da
b) samo neradnim danom
c) samo u natjecanju
d) ne

15. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) LSB
b) DSB
c) SSB
d) USB

16. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

a) Ukrajine
b) Venezuele
c) Rumunjske
d) Turske

17. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

a) sami ga određujemo
b) SOS
c) ne znam
d) HELP

18. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

19. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

a) Italije
b) Sardinije
c) Švedske
d) Mađarske

20. Smijemo li raditi telefonijom na fekvenciji 3,725 MHz?

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo radnim danom
d) ne