Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je simbol za:

    Otpornik
    Promjenjivi otpornik
    Osigurač
    Kondenzator

2. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

3. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

    a) prvi Newtonov zakon
    b) Ohmov zakon
    c) pravilo desne ruke
    d) Norbertov zakon

4. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    otpornik

5. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

6. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

8. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

    kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

9. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

    75Ω.
    50Ω.
    150Ω.
    300Ω

10. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

Operativni dio i propisi

1. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    na običnom jeziku
    nejasnim signalima
    na jeziku koji nije materinji jezik
    u Morse kodu

2. Vlasnik dozvole mora:

    upotrebljavati dva različita jezika
    raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    primati Morse tekst sa 60 znakova u minuti
    odašiljati Morse tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

3. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

    To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
    Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
    Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
    Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

4. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    1.8 GHz
    144 MHz
    50 MHz
    14 MHz

5. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    900 MHz
    7 MHz
    158 MHz
    13 MHz

6. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
    U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
    U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

7. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

    OH1DNO
    DF2UU
    OE6AAZ/P
    9A/S57BBA

8. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

    Opis radijske postaje.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podaci o vremenskim uvjetima.
    Primljeni raport.

9. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

    145.600 i 145.000 Mhz
    145.750 i 145.150 Mhz
    145.625 i 145.025 Mhz
    145.700 i 145.100 Mhz

10. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

11. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

    a) 150 W
    b) 25 W
    c) 10 W
    d) 100 W

12. Što znači kratia IARU?

    a) Hrvatski radioamaterski savez
    b) Međunarodni savez radioamatera
    c) udruženje radioklubova
    d) udruženje amatera Italije

13. Što znači kratica RST i čemu ona služi?

    a) skala za ocjenu prijama, služi za upis u dnevnik
    b) skala za obračun udaljenosti postaja
    c) razumljivost, snaga, ton-skala za ocjenu prijama
    d) oznaka faza u mreži, služi za opis napajanja uređaja

14. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,025 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) samo ako nema smetnji

15. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

    a) sami ga određujemo
    b) SOS
    c) ne znam
    d) HELP

16. Što znači kratica UTC?

    a) jutro
    b) lokalno vrijeme
    c) univerzalno svjetsko vrijeme
    d) dogovoreno vrijeme veze

17. U kojem slučaju smijemo pozvati radiopostaju ako na UKV području čujemo opći poziv s dodatkom DX?

    a) ako je udaljena više od 1000km
    b) uvijek
    c) ako je udaljena više od 300km
    d) tu postaju ne smijemo zvati

18. Koje je značenje kratice QSO?

    a) pojačajte snagu
    b) amaterska veza
    c) promijenite frekvenciju
    d) imam smetnje

19. Što znači kratica QSY?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite frekvenciju
    d) promjenjiva jačina signala

20. Smijemo li raditi telefonijom na fekvenciji 3,725 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo radnim danom
    d) ne