Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Šire li se smetnje lako preko električne mreže?

    a) Ne, smetnje ne mogu uci u električnu mrežu.
    b) Smetnje se lako šire preko elektricne mreže ali nam to ne pravi probleme.
    c) Da, moramo smetnje neutralizirati upotrebom filtera.
    d) Ne, jer je električna mreža namijenjena samo za napajanje uređaja.

2. Izbaci uljeza:

    a) Zener dioda
    b) LED dioda
    c) ispravljačka dioda
    d) trioda

3. Dijelovi tranzistora su:

    a) emiter, katoda, anoda
    b) anoda, katoda, rešetka
    c) kolektor, baza, emiter
    d) kolektor, baza, kučište

4. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

5. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

6. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

    a) 13.5Ω
    b) 10Ω
    c) 4.5Ω
    d) 5Ω

7. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

8. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    otpornik

9. Na slici je shematski simbol za:


    pentodu
    tranzistor
    triodu
    diodu

10. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

Operativni dio i propisi

1. Slovo O se na engleskom sriče kao:

    Juliet
    Osaka
    Oscar
    Osimo

2. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

    s navršenih 16 godin
    s navršenih 10 godina
    bez obzira na godine starosti
    s navršenih 12 godina

3. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    3.5 MHz.
    50 MHz.
    136 MHz.
    27 MHz.

4. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    432 MHz.
    50 MHz
    10 MHz
    1.8 MHz

5. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 7050 kHz?

    50 W
    80 W
    100 W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 7050 kHz

6. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 3.68 MHz?

    50 W
    75 W
    100 W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 3.68 MHz

7. Iz koje je države postaja HA5HA?

    Slovačke
    Bugarske
    Hrvatske
    Mađarske

8. Iz koje je države postaja DL1AZ?

    Njemačke
    Slovačke
    Rumunjske
    Rusije

9. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

    Hrvatski radioamaterski savez
    HRT.
    Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
    MUP

10. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Vrste rada.
    Lokacija postaje.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

11. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
    Opis sugovornikove radio postaje.
    Datum.

12. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Upotrebljeni frekventni opseg.
    Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Podaci o smetnjama.
    Primljeni raport.

13. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Odaslani raport.
    Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
    Broj potvrđenih drzava po DXCC.

14. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

    a) 150 W
    b) 25 W
    c) 10 W
    d) 100 W

15. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

    a) da vide amatersku postaju
    b) da vide amatersku postaju kako radi
    c) da obavljaju popravak amaterske postaje
    d) da rade na amaterskoj postaji

16. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

    a) samo u Americi
    b) ne, samo na KV natjecanjima
    c) samo u Hrvatskoj
    d) da, smije se koristiti svuda

17. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

    a) Danske
    b) SR Njemačke
    c) Vatikana
    d) Estonije

18. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

    a) samo na telegrafiji
    b) da
    c) ne
    d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

19. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

    a) lokalno vrijeme
    b) UTC
    c) vrijeme koje je kod korespodenta
    d) nema pravila

20. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom ZA2RI?

    a) Perua
    b) Japana
    c) Albanije
    d) Grčke