Pravila UKV natjecanja  "9A Activity contest"

 

Organizator natjecanja

Organizator natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez (HRS) s ciljem propagiranja rada i povećanja aktivnosti na svim dodijeljenim radioamaterskim UKV i mikrovalnim frekventnim područjima od 50 MHz do 250 GHz.

 

Sudionici

Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

 

Termin održavanja natjecanja

Termin svakog od 11 perioda je treća nedjelja u mjesecu i to počevši od siječnja i zaključno sa studenim.

 

Vrijeme održavanja natjecanja

Od 0700 do 1200 UTC, osim 6. perioda koji traje do 1500 UTC zbog preklapanja sa Alpe-Adria contestom.

 

Frekvencije

Natjecanje se održava na svim radiomaterskim opsezima-bandovima na UKV i mikrovalnom području, dodijeljenih radioamaterima u 9A , što je u skladu sa band planom IARU Regije 1. od 50 MHz do 250 GHz:

 

QRG MHz

EDI oznaka

9A robot kategorija

50-54

50 MHZ

S1 (single op 50)

M1 (multi op 50)

70,0-70,5

70 MHz

S2 (single op 70)

M2 (multi op 70)

144-146

145 MHz

S3 (single op 144)

S3LP (single op 144 LP)

M3 (multi op 144)

M3LP (multi op 144 LP)

430-440

435 MHz

S4 (single op 432)

S4LP (single op 432 LP)

M4 (multi op 432)

M4LP (multi op 432 LP

1240-1300

1,3 GHz

S5 (single op 1,3)

M5 (multi op 1,3)

2300-2450

2,3 GHz

S6 (single op 2,3)

M6 (multi op 2,3)

3400-3500

3,4 GHz

S7 (single op 3,4)

M7 (multi op 3,4)

5650-5850

5,7 GHz

S8 (single op 5,7)

M8 (multi op 5,7)

10000-10500

10 GHz

S9 (single op 10)

M9 (multi op 432)

24000-24250

24 GHz

S10 (single op 24)

M10 (multi op 24)

47000-47200

47 GHz

S11 (single op 47)

M11 (multi op 47)

75500-81000

76 GHz

S12 (single op 76)

M12 (multi op 76)

120000-120000

120 GHz

S13 (single op 120)

M13 (multi op 120)

142000-148000

144 GHz

S14 (single op 144G)

M14 (multi op 144G)

241000-250000

248 GHz

S15 (single op 248)

M15 (multi op 248)

                                 

 

Kategorije

Jedan operator - Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakova pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava postaju u kategoriju više operatora.

Više operatora - Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i sve klupske pozivne oznake, bez obzira na broj operatora.

Klupske postaje mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

Na 145 MHz i 435 MHz postoje kategorije velike i male snage.

Velika snaga: Snaga odašiljača ograničena je postojećom zakonskom i podzakonskom regulativnom u zemlji sudionika natjecanja i operatorskim razredom.

Mala snaga: Natjecatelji u kategoriji više operatora ili jedan operator, koji  emitiraju sa najvećom snagom do 100W i koriste jedan antenski sustav usmjerenog ili kružnog zračenja. Usmjereni antenski sustav je jedna usmjerena antena ili grupa usmjerenih antena smještenih zajedno da bi se postigao najveći antenski dobitak u jednom smjeru (sve antene u grupi moraju biti usmjerenu u jednom smjeru). Antena kružnog zračenja je antena koja ima  antenski  dobitak jednak u svim smjerovima.

 

Općenito

Dopuštena je uporaba samo jedne pozivne oznake na jednom opsegu, kao i odašiljanje samo jednoga signala na frekventnom opsegu (bez obzira na kategoriju). Nije dopuštena uporaba više pozivnih oznaka s jedne radiopostaje.

 

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band planu 1. regije IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze ne priznaju se.

 

Raporti

Tijekom natjecanja obvezna je izmjena raporta po RST skali, rednoga broja veze (koji u svakomu periodu počinje od 001 i uvećava se za 1 za svaku narednu vezu) i WW lokatora.

Na svakom bandu vode se posebni redni brojevi.

 

Bodovanje

Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod.

Tijekom natjecanja boduje se samo jedna veza s korespondentom na istom frekvencijskom području bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Dvostruke (duple) veze moraju obvezatno biti uvedene u dnevnik natjecanja i posebno označene, te obvezno bodovane s nula bodova.

 

Natjecateljski dnevnici i zbrojni list

Natjecateljski dnevnici vode se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati: ime i prezime natjecatelja (ili naziv radio kluba), pozivnu oznaku, adresu postaje na koju glasi dozvola za rad, lokaciju postaje za vrijeme natjecanja, WW lokator, nadmorsku visinu, kategoriju u kojoj se natjecalo, e-mail adresu (RHBBS), popis operatora i pomagača, ODX pozivnu oznaku, ODX lokator, ODX QRB, tehničke podatke o korištenoj opremi, broj veza, zbroj ostvarenih bodova, komentar natjecanja, te svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC-u), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raporti redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

 

Dostavljanje natjecateljskih dnevnika

Dnevnike natjecanja za 9A Activity contest treba dostavljati na slijedeće adrese:

-UKV robot:www.hrvhf.net, rubrika Contest->Upload EDI

Rok za dostavljanje natjecateljskih dnevnika je najkasnije 8 dana po održanome natjecanju (periodu).

 

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za izradu rezultata pojedinih perioda odgovoran je HRS-ov koordinator za 9A Activity natjecanje.

Svi sudionici imaju pravo pismene žalbe na rezultate natjecateljskom povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda.

Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno Općim pravilima UKV natjecanja HRS-a.

Sve sporne detalje, rješavat će Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

 

Konačni rezultat

Konačni rezultat natjecanja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova iz rađenih perioda 9A Activity natjecanja na svakom opsegu posebno. U završnomu plasmanu natjecanja naći će se sve postaje koje su sudjelovale u najmanje 3 (tri) perioda natjecanja, posebno Hrvatske postaje i posebno postaje van Hrvatske.

 

Generalni plasman

Generalni plasman sastoji se od zbrajanja postotnih bodova ostvarenih na svim rađenim opsezima iz konačnih rezultata, posebno Hrvatske postaje i posebno postaje van Hrvatske.

U zbroj generalnog poretka ulaze periodi i opsezi na kojima je sudjelovalo najmanje 3 postaje iz 9A.

Rezultati natjecanja bit će objavljeni na web stranicama HRS-a: http://www.hrvhf.net.

 


Nagrade natjecateljima

Za ostvarene plasmane u konačnim rezultatima dobiva se diploma u digitalnom obliku, a za plasmane u generalnom poretku dobivaju se plakete sa upisanim ostvarenim bodovima.

 

9A UKV manager

HRS UKV contest koordinator                                  

Željko Dražić-Karalić, 9A5R                                                 

Krešo Bišćan, 9A2HM