Pravila UKV natjecanja  "9A Activity Contest"

 

Organizator natjecanja

Organizator natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez (HRS) s ciljem propagiranja rada i povećanja aktivnosti na svim dodijeljenim radioamaterskim UKV i mikrovalnim frekventnim područjima od 50 MHz do 250 GHz.

 

Sudionici

Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

 

Termin održavanja natjecanja

Termin svakog od 11 perioda je treća nedjelja u mjesecu i to počevši od siječnja i zaključno sa studenim.

 

Vrijeme održavanja natjecanja

Od 0700 do 1200 UTC, osim 6. perioda koji traje do 1500 UTC zbog preklapanja sa Alpe-Adria contestom.

 

Frekvencije

Natjecanje se održava na svim radiomaterskim opsezima-bandovima na UKV i mikrovalnom području, dodijeljenih radioamaterima u 9A , što je u skladu sa band planom IARU Regije 1. od 50 MHz do 250 GHz:

QRG MHz

EDI oznaka

9A robot kategorija

50-54

50 MHZ

S1 (single op 50)
M1 (multi op 50)

70,0-70,5

70 MHz

S2 (single op 70)
M2 (multi op 70)

144-146

145 MHz

S3 (single op 144)
S3LP (single op 144 LP)
M3 (multi op 144)
M3LP (multi op 144 LP)
S3FM (single FM 144)
M3FM (multi FM 144)

430-440

435 MHz

S4 (single op 432)
S4LP (sin. op 432 LP)
M4 (multi op 432)
M4LP (multi 432 LP)

1240-1300

1,3 GHz

S5 (single op 1,3)
M5 (multi op 1,3)

2300-2450

2,3 GHz

S6 (single op 2,3)
M6 (multi op 2,3)

3400-3500

3,4 GHz

S7 (single op 3,4)
M7 (multi op 3,4)

5650-5850

5,7 GHz

S8 (single op 5,7)
M8 (multi op 5,7)

10000-10500

10 GHz

S9 (single op 10)
M9 (multi op 432)

24000-24250

24 GHz

S10 (single op 24)
M10 (multi op 24)

47000-47200

47 GHz

S11 (single op 47)
M11 (multi op 47)

75500-81000

76 GHz

S12 (single op 76)
M12 (multi op 76)

120000-120000

120 GHz

S13 (single op 120)
M13 (multi op 120)

142000-148000

144 GHz

S14 (single op 144G)
M14 (multi op 144G)

241000-250000

248 GHz

S15 (single op 248)
M15 (multi op 248)

 

Kategorije

Jedan operator- Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakova pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava postaju u kategoriju više operatora.

Više operatora- Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i sve klupske pozivne oznake, bez obzira na broj operatora.

Klupske postaje mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

Na 145 MHz i 435 MHz postoje kategorije velike i male snage.

Velika snaga:Snaga odašiljača ograničena je postojećom zakonskom i podzakonskom regulativnom u zemlji sudionika natjecanja i operatorskim razredom.

Mala snaga:Snaga postaje ne smije prelaziti 100W

 

Prijelazi iz kategorija

Obvezne promjene  kategorija:

-Iz male snage u veliku (ako se poveća snaga predajnika u bilo kojem periodu)

-Iz kategorije jedan operator u kategoriju više operatora.(ako se u bilo kojem periodu uključi drugi ili više operatora u rad.)

 

Općenito

Dopuštena je uporaba samo jedne pozivne oznake na jednom opsegu, kao i odašiljanje samo jednoga signala na frekventnom opsegu (bez obzira na kategoriju). Nije dopuštena uporaba više pozivnih oznaka s jedne radiopostaje. Svi prijamnici i predajnici moraju se nalaziti u krugu od 500m i odašiljati isti QTH lokator.

 

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band planu 1. regije IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze ne priznaju se.

 

Raporti

Tijekom natjecanja obvezna je izmjena raporta po RST skali, rednoga broja veze (koji u svakomu periodu počinje od 001. Iznimka je  6. period kada se preklapa sa IARU R1 50/70 MHz natjecanjem pa redni broj ne mora krenuti na tim bandovima od 001, i uvećava se za 1 za svaku narednu vezu) i WW lokatora. Na svakom bandu vode se posebni redni brojevi.

 

KST chat

U natjecanjima je dozvoljena upotreba KST Chata u okviru Ham spirita. Komisija ima pravo diskvalificirati postaju koja krši pravila ponašanja na KST chatu.

 

Bodovanje

Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod. Tijekom natjecanja boduje se samo jedna veza s korespondentom na istom frekvencijskom području bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Dvostruke (duple) veze moraju obvezatno biti uvedene u dnevnik natjecanja i posebno označene, te obvezno bodovane s nula bodova. Ukoliko na opsegu od 6m korespondent odašilje lokator u četvero karakternom obliku, zadnja dva karaktera dodaju se kao centar polja "MM" (JN75MM).

 

Natjecateljski dnevnici i zbrojni list

Natjecateljski dnevnici vode se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati: ime i prezime natjecatelja (ili naziv radio kluba), pozivnu oznaku, adresu postaje na koju glasi dozvola za rad, lokaciju postaje za vrijeme natjecanja, WW lokator, nadmorsku visinu, kategoriju u kojoj se natjecalo, e-mail adresu (RHBBS), popis operatora i pomagača, ODX pozivnu oznaku, ODX lokator, ODX QRB, tehničke podatke o korištenoj opremi, broj veza, zbroj ostvarenih bodova, komentar natjecanja, te svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC-u), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raporti redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

 

Dostavljanje natjecateljskih dnevnika

Dnevnike natjecanja za 9A Activity contest treba dostavljati na slijedeće adrese:-UKV robot:www.hrvhf.net, rubrika Contest->Upload EDIRok za dostavljanje natjecateljskih dnevnika je najkasnije 8 dana po održanome natjecanju (periodu).

 

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za izradu rezultata pojedinih perioda odgovorna je komisija za UKV  natjecanje. Svi sudionici imaju pravo pismene žalbe na rezultate natjecateljskom povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda( uz dostavu snimke u MP3 formatu) . Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno Općim pravilima UKV natjecanja HRS-a. Sve sporne detalje, rješavat će UKV komisija. Ukoliko  postaja nije zadovoljna rješenjem UKV komisije, može se žaliti Izvršnom odboru Hrvatskoga radioamaterskog saveza u roku 3 dana po objavi rješenja.

Konačni rezultat

Konačni rezultat natjecanja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova iz rađenih perioda 9A Activity natjecanja na svakom opsegu posebno. U završnomu plasmanu natjecanja naći će se sve postaje koje su sudjelovale u najmanje 3 (tri) perioda natjecanja, posebno Hrvatske postaje i posebno postaje van Hrvatske.

 

Generalni plasman

Generalni plasman sastoji se od zbrajanja postotnih bodova ostvarenih na svim rađenim opsezima iz konačnih rezultata, posebno Hrvatske postaje i posebno postaje van Hrvatske.U zbroj generalnog poretka ulaze periodi i opsezi na kojima je sudjelovalo najmanje 3 postaje iz 9A.Rezultati natjecanja bit će objavljeni na web stranicama HRS-a: http://www.hrvhf.net.

 

Nagrade natjecateljima

Za ostvarene plasmane u konačnim rezultatima dobiva se diploma u digitalnom obliku, a za plasmane u generalnom poretku dobivaju se plakete sa upisanim ostvarenim bodovima.