PRAVILA NATJECANJA «LIPIK 2018»

TERMIN: UKV natjecanje «Lipik 2018» održava se ove godine u nedjelju 14. listopada, treću nedjelju u listopadu, u sklopu 9A Activity contesta.

VRIJEME: Natjecanje počinje u nedjelju u 07.00 UTC i završava u 12.00 UTC.

SUDIONICI: U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske, te sve ostale postaje iz zemalja članica I regiona IARU- ( u posebnoj kategoriji E).

FREKVENCIJE: U natjecanju se radi na 144 MHz CW, SSB i FM, u skladu s band planom po preporuci I regiona IARU-a. Veze održane refleksijom od mjeseca (EME), meteorskih tragova (MS), preko satelita, transpordera ili repetitora, kao cross band veze ne priznaju se.

KATEGORIJE:

A - jedan operator sve vrste rada (samo 9A)

B - više operatora sve vrste rada (samo 9A)

C – 1. Jedan operator samo FM vrsta rada

C – 2. više operatora - radio klubovi - samo FM vrsta rada

D - (X)YL-ke samo FM vrsta rada ( samo osobni pozivni znak)

E - postaje izvan 9A samo FM

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA mora biti u skladu sa snagom navedenomu dozvoli za rad radio amaterske postaje.

U svim kategorijama dopušten je samo jedan signal na opsegu. Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije za vrijeme natjecanja.

RAPORTI - U svim vezama se izmjenjuje RS(T) + redni broj veze koji počinje sa 001 i nastavlja se sa svakom idućom vezom, te WW lokator. .

BODOVANJE - Veze se boduju po načelu jedan kilometar - jedan bod. Tijekom natjecanja dopuštena je samo jedna veza sa istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju biti uvedene u dnevnik, jasno označene i bodovane sa nula bodova.

NATJECATELJSKI DNEVNICI - Natjecateljski dnevnici vode se na standardnim obrascima za UKV natjecanja koji preporučuje I region IAUR-a, sa svim potrebitim podacima ( nadnevak, vrijeme po UTC, pozivna oznaka korespodenta, vrsta rada, izmijenjeni raporti sa rednim brojem veze, WW lokator korespodenta, ostvaren QRB u kilometrima. Obvezni podaci u zbirnom listu su ime i prezime, odnosno naziv radio kluba, pozivna oznaka, WW LOC, ODX WW LOC, ODX QRB, POWER, zbroj ostvarenih bodova, kategorija sudionika, komentar o natjecanju i eventualna prijava na rad drugih sudionika natjecanja.

Logovi moraju biti poslani najkasnije 7 dana od održavanja natjecanja, odnosno najkasnije do 24.10.2016. do 24 sata, na UKV robot. Pri zaprimanju pisanih logova uvažavati će se žig pošte. Pri slanju logova meilom mjerodavan je nadnevak ubilježen na e-mail serveru. Svi logovi koji ne stignu na vrijeme biti će uvršteni u logove za sudjelovanje. Molimo sve sudionike natjecanja, koji stavljaju svoje logove sami na robot, da obavezno stave svoju mail adresu u zbirnu listu zbog, mogućnosti kasnijeg obavješćivanja o rezultatima te o dodjeli diploma i pehara//plaketa.

DISKVALIFIKACIJA: Diskvalificirati će se svaki učesnik koji bude imao više od 30% pogrešaka u obradi logova, te ako na rad pojedinca budu najmanje tri opravdane prijave za ne pridržavanje propozicija ili uvjeta iz dozvole za rad kao i poštivanje HAMSPIRIT-a. Ako se utvrdi da su pripisivane veze, bez obzira na broj i QRB, javno će se obznaniti pozivni znak natjecatelja, te će biti diskvalificiran.

NAGRADE - Sve tri prvoplasirane postaje u svim kategorijama dobivaju diplome, pehare ili plakete, dok ostali učesnici diplome sa naznačenim osvojenim mjestom. Svi koji ne budu uvršteni u plasman dobivaju diplome za sudjelovanje u pdf-u. Sve diplome i nagrade koje ne budu podijeljene na dodjeli, HAMFEST-u, biti će poslane poštom za prva tri mjesta u svakoj kategoriji, ostale diplome će biti poslane u jpg ili pdf, na zahtjev natjecatelja, ili će moći sami skinuti na web stranici radio kluba: www.hamradio.hr/9a4u

SLANJE LOGOVA - Poštom u pisanom obliku na adresu: Radio klub «LIPIK» , Slavonska 45, 34 551 LIPIK, samo ako nemaju mogućnosti obraditi log. Elektroničkom poštom u isključivo EDI formatu na adresu:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , ili sami stavite na robot. Molimo sve natjecatelje koji imaju više od 30 veza da svoj log šalju isključivo u EDI formatu, e-poštom ili na CD. Logove u papirnatom obliku mi ćemo obraditi i staviti na robot,

NAPOMENA: za sve slijepe i slabovidne osobe, logove primamo diktirano telefonski, obrađujemo i stavljamo na robot u plasman, svi koji žele, neka se jave na 099 594 6220, ili 034 421 993 ili klupsku meil adr Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rok žalbe i prigovore iznosi 10 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata, koji će biti objavljeni na web stranici : www.hamradio.hr/9a4u, na stranici HRS-a, VHF/UHF portal, te www.radioamateri.com! Po isteku toga roka, ako nema uloženih primjedbi i žalbi, rezultati postaju službeni. Vrijeme dodjela diploma i nagrada biti će u prosincu, te o datumu svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni putem elektronske pošte, koji dostave svoju adresu, na web stranici radio kluba i 9A VHF UHF portalu.

Pravo tumačenja pravila ima isključivo natjecateljska komisija radio kluba «LIPIK». Sve su odluke natjecateljske komisije konačne. Članovi natjecateljske komisije za 2018. godinu su:

1. Miroslav Fila 9A4MF predsjednik

2. Antun Marošević 9A4BQ član

3. Vlado Stakor 9A6GUO   član