Pravila VHF natjecanja "Otok Ivanić 2020"

 

ORGANIZATOR NATJECANJA je Radio klub "IVANIĆ" 9a1ceq-9a1I iz Ivanić Grada, Omladinska 30, 10310 Ivanić Grad.

SUDIONICI - Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

TERMIN ODRŽAVANJA NATJECANJA je u nedjelju, 19. srpnja 2020. godine, u sklopu 7. perioda 9A Activity Contest-a.

VRIJEME ODRŽAVANJA NATJECANJA je od 07:00 do 12:00 UTC.

FREKVENCIJE - Natjecanje se održava samo na "dvometarskom" - VHF području, od 144 do 145,550 MHz sukladno band-planu 1. regiona IARU-a.

KATEGORIJE:

A - Jedan operator , sve vrste rada

B - Više operatora , sve vrste rada

C - Jedan operator , samo FM vrsta rada

D - YL , bez obzira na vrstu rada

E – Postaje izvan 9A bez obzira na vrstu rada

Organizator može dodijeliti nagradu najboljem natjecatelju mleđem od 18 godina.

Klubske postaje mogu prijaviti rezultat natjecanja isključivo u kategoriji više operatora sve vrste rada.

VRSTE RADA - Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band-planu I. regiona IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i "cross-band" veze ne priznaju se.

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA mora biti u skladu sa snagom navedenom u dozvoli za rad radioamaterske postaje.

RAPORTI - Tijekom natjecanja obavezna je izmjena raporta po RST skali, rednoga broja veze i WW lokatora; npr. 59(9)001 JN75VU.

BODOVANJE - Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod. Tijekom natjecanja dopuštena je samo jedna veza sa istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju obavezno biti uvedene u dnevnik i jasno označene, te bodovane s nula bodova.

NATJECATELJSKI DNEVNICI vode se u standardnom obliku, sa svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme po UTC, pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

ZBROJNI LIST treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita (podatci se unose u zaglavlje EDI datoteke).

ODUZIMANJE BODOVA, DISKVALIFIKACIJA i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno naputku o pravilima VHF natjecanja I. regiona IARU-a.

PRIJAVA NATJECATELJSKIH DNEVNIKA provodi se isključivo u elektroničkom obliku u EDI formatu na UKV Robot na adresi www.hrvhf.net , kartica "Contest", opcija "Upload EDI" uz potvrdu slanja za plasman kod organizatora perioda.

ROK ZA PRIJAVU NATJECATELJSKIH DNEVNIKA je najkasnije 8 dana po održanom natjecanju. 

OBRADA DNEVNIKA I OBJAVA REZULTATA - Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na WEB stranici organizatora (http://web.hamradio.hr/9a1ceq/ )najkasnije 15 dana od isteka roka za prijavu dnevnika. Žalbu na objavljene neslužbene rezultate moguće je predati organizatoru natjecanja u pismenom obliku najkasnije 8. dan nakon objave istih. Po isteku navedenog roka za žalbu, objavljeni neslužbeni rezultati postaju službeni. Pravo tumačenja Pravila natjecanja ima isključivo Natjecateljska komisija RK Ivanić. Svaki daljnji članak koji nije obuhvaćen ovim pravilima regulira Pravilnik IARU 1. region VHF Contest-a. Sve odluke natjecateljske komisije su konačne.

NAGRADE NATJECATELJIMA - Tri prvoplasirana natjecatelja u kategorijama A, B, C i D mogu biti nagrađeni peharom ili plaketom , a svi do desetog mjesta sa diplomom sa naznakom osvojenog mjesta, te svi ostali diplomom za učešće.

U kategoriji E (postaje izvan 9A) prvih pet može biti nagrađeno diplomom sa naznakom osvojenog mjesta,a svi ostali diplomom za učešće.

Natjecateljsku komisiju za 2020. godinu čine:

1.– predsjednik- Vlado Markuš-9a9i

2.– član-Antun Mikleš-9a2ta

3.– član-Dražen Baotić-9a5bbd

Ivanić Grad, 27.02.2020. godine

Organizacijsko povjerenstvo