Opća pravila 24 satnih UKV natjecanja u organizaciji HRS-a

  

  

 

Svrha UKV natjecanja

HRS organizira UKV natjecanja sa svrhom popularizacije rada na frekventnim područjima iznad 30MHz, razvijanja operatorskih vještina, unapređenja tehničkih znanja, zaštite frekvencija dodijeljenih za radioamatersku namjenu (posebice onih na kojima su male svakodnevne aktivnosti) i dr.  

 

Termini natjecanja

Termini UKV natjecanja u organizaciji HRS-a određuju se u pravilu na početku kalendarske godine i objavljuju se na internetskim stranicama HRS-a.

Termini i pravila UKV natjecanja u organizaciji HRS-a mogu se bez posebnog dopuštenja HRS-a objavljivati na drugim internetskim stranica (kopirati) ili drugim medijIma, te prevoditi na strane jezike.

 

Frekvencije i vrste rada

UKV natjecanja u organizaciji HRS-a odvijaju se na frekvencijama sukladno specifičnostima svakog pojedinog natjecanja ali uz obavezno poštivanje band plana.

 

Snaga odašiljača

Velika snaga: Snaga odašiljača ograničena je postojećom zakonskom i podzakonskom regulativnom u zemlji sudionika natjecanja i operatorskim razredom.

Mala snaga:  Natjecatelji u kategoriji više operatora ili jedan operator, koji  emitiraju sa najvećom snagom do 100W i koriste jedan antenski sustav usmjerenog ili kružnog zračenja. Usmjereni antenski sustav je jedna usmjerena antena ili grupa usmjerenih antena smještenih zajedno da bi se postigao najveći antenski dobitak u jednom smjeru (sve antene u grupi moraju biti usmjerenu u jednom smjeru). Antena kružnog zračenja je antena koja ima  antenski  dobitak jednak u svim smjerovima.

 

Sudionici

Ne postoje ograničenja u pogledu sudionika UKV natjecanja u organizaciji HRS-a, a rangiranje sudionika definira se za svako natjecanje posebno.

Klupske pozivne oznake ulaze isključivo u kategoriji više operatora.

Sve radioamaterske postaje koje rade s teritorija Republike Hrvatske ulaze u plasman kao Hrvatske postaje, te se sukladno plasmanu nagrađuju.

 

Kategorije

Kategorije natjecatelja definiraju se pojedinačnim pravilima svakog natjecanja zasebno.

 

Raporti

U svim UKV natjecanjima izmjenjuje se raport po RS(T) skali, redni broj veze koji počinje od 001 i nastavlja se sa svakom idućom vezom do kraja natjecanja i za svaki opseg posebno. Dodatno se izmjenjuju podaci o univerzalnom lokatoru u 6 karakternom obliku. Ukoliko na opsegu od 6m korespondent odašilje lokator u četvero karakternom obliku, zadnja dva karaktera dodaju se kao centar polja "MM" (JN75MM).

 

Bodovanje i množitelji

Broj bodova za svaku održanu vezu jednak je broju premoštenih kilometara te veze

(1 kilometar  = 1 bod).

U natjecanjima u kojima je predviđen generalni plasman (kumulativni zbroj dva ili više opsega), na frekvencijama 432 MHz i višima, broj premoštenih kilometara množi se s koeficijentom toga band i na taj način dobije se ukupni broj bodova za taj band.

KOEFICIJENTI (osim za IARU UHF/SHF contest):

432MHz

x5

1296MHz

x10

2,3GHz

x20

3,4GHz

x30

5,6GHz

x30

10GHz

x30

24GHz i viši

x100

 

Natjecateljski dnevnici

Natjecateljski dnevnici dostavljaju se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati:

-          ime i prezime natjecatelja (ili naziv radiokluba),

-          pozivnu oznaku, adresu postaje na koju glasi dozvola za rad,

-          lokaciju postaje za vrijeme natjecanja, WW lokator

-          nadmorsku visinu, kategoriju u kojoj se natjecalo

-          popis operatora i pomagača

-          ODX pozivnu oznaku

-          ODX lokator

-          ODX QRB

-          tehničke podatke o korištenoj opremi

-          broj veza

-          zbroj ostvarenih bodova

-          komentar natjecanja

-          svim potrebnim podacima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC-u), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

Dnevnici natjecanja dostavljaju se uz odgovarajuće internetsko web sučelje na adresi:

www.hrvhf.net, rubrika Contest -> Upload EDI

Papirnati dnevnici na vrijede za plasman ali se mogu uzeti u obzir za kontrolu.

Dnevnici se moraju dostaviti u roku od 8 dana, odnosno drugi ponedjeljak nakon vikenda u kojem je natjecanje održano.

 

Objava rezultata

Rok za objavu prijavljenih rezultata je 8 dana po završetku natjecanja osim ako u pravilima pojedinog natjecanja nije drugačije naznačeno.

Neslužbeni rezultati objavljuju se najkasnije 30 dana nakon održanog natjecanja.

Primjedbe na neslužbene rezultate upućuju se elektroničkom poštom na istu adresu kao i dnevnici u roku od 7 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati objavljuju se nakon rješavanja eventualno pristiglih primjedbi, a najkasnije 30 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati proglašavaju se na hamfestu.

Oduzimanje bodova

Prilikom procedure provjera veza poništavaju se:

sve dvostruke veze

sve veze s neispravno primljenom pozivnom oznakom korespondenta (ne odnosi se na dodatke "/P", "/M" i "/QRP")

sve veze kojih nema u dnevniku korespondenta (NIL - not in log)

sve veze s neispravno primljenim rednim brojem

sve veze s neispravno primljenim raportom

sve veze s neispravno primljenim WW lokatorom

 

Natjecateljsko povjerenstvo i koordinatori natjecanja

Za kontrolu regularnosti natjecanja, obradu dnevnika veza i rješavanje primjedbi nadležno natjecateljsko povjerenstvo koga čine: koordinator pojedinog natjecanja, HRS contest koordinator i UKV menadžer.

Video i audio zapisi natjecanja u slučaju primjedbi mogu se prihvatiti kao vjerodostojni dokaz samo u slučaju da su dostavljeni povjerenstvu prije isteka roka za dostavu dnevnika veza.

Naknadno mijenjanje dnevnika veza van natjecanja u smislu dopisivanja veza ili bilo koje druge slične radnje tijekom i nakon natjecanja u svrhu namjernog izazivanja pogrešaka i kazni kod konkurentskih postaja bit će kažnjene diskvalifikacijom postaje.

Za sva dodatna tumačenja pravila svakog pojedinog natjecanja nadležno je natjecateljsko povjerenstvo.

Sve primjedbe na neslužbene rezultate te odluke povjerenstva bit će objavljene javno.

Na odluke povjerenstva može se uputiti žalba Izvršnom odboru HRS.a

Odluka IO HRS-a konačna je.

 

Diskvalifikacije

Sve postaje za koje se utvrdi nepoštivanje neke od točki Općih ili pojedinačnih Pravila natjecanja ili postojeće zakonske regulative biti će diskvalificirane.

Odluke o diskvalifikaciji donosi natjecateljsko povjerenstvo.

 

Ostali uvjeti

Za vrijeme natjecanja nije dopušteno mijenjati jednom odabranu lokaciju postaje.

Postaje u portablu mogu, a i ne moraju davati dodatak "/P" koji se kod obrade na robotu ne uzima u obzir.

Broj prijemnika i/ili predajnika nije ograničen, ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal na jednom bandu.

Svi prijamnici i predajnici moraju se nalaziti u krugu od 500m i odašiljati isti QTH lokator.

Svi sudionici dostavom dnevnika ujedno prihvaćaju pravila natjecanja, te potvrđuju da su u natjecanju radili u skladu s njima.

Administrator natjecanja ima pravo ispraviti nenamjerno upisane greške (tipfelere)

 

9A UKV manager                                                  HRS UKV contest koordinator                                 

Petar Miličić, 9A6A                                               Krešo Bišćan, 9A2HM