Ispis

9a1ade

PRAVILA NATJECANJA “ZAGREB FM CONTEST”

 

Organizator ovog natjecanja je Radio klub “Zagreb” iz Zagreba. Natjecanje je otvorenog tipa,

dostupno svim natjecateljima kojima dozvola za rad omogučuje korištenje navedenog frekventnog opsega.

Svrha natjecanja je razvijanje natjecateljskog duha i navika kod operatora koji posjeduju FM

amaterske radijske postaje, kako bi stečeno znanje i iskustvo kasnije prenijeli na ostala domaća i inozemna natjecanja koristeći pri tome i ostale vrste rada.

Članak 1

Osim specifičnosti u pogledu vrste rada (FM modulacija), natjecanje je usaglašeno sa VHF/UHF natjecanjima koje provodi Hrvatski radioamaterski savez i I. IARU region. Natje-

canje se odvija u frekvencijskom području 144 – 146 MHz uz obvezno poštivanje band plana

(veze preko repetitora, veze s mobilnim postajama te veze na S20 se ne priznaju).

Tokom natjecanja koristi se isključivo FM modulacija i snaga ( W ) prema dozvoli za rad ARP.

Članak 2

Natjecanje se sastoji od četiri perioda a odvija se u terminima ostalih domaćih i inozemnih

natjecanja tj. održava se u dane prvog punog vikenda u mjesecu svibnju, lipnju, srpnju i rujnu tekuće godine.

Trajanje natjecanja:

Subota     14.00 UTC (16.00 sati po lokalnom vremenu)

Nedjelja   14.00 UTC (16.00 sati po lokalnom vremenu)

 

Tijekom natjecanja u jednom periodu nije dozvoljeno mijenjanje jednom odabrane lokacije.

Članak 3

Natjecatelji su podijeljeni u tri osnovne kategorije:

             A   jedan operator (postaja koja radi s jednim uređajem, a rad s pratećom opremom, usmjeravanje antene te vođenje dnevnika rada obavlja jedan operator).

             B   više operatora i klupske postaje (postaja koja radi s jednim uređajem, a rad

s pratećom opremom, usmjeravanje antena i vođenje dnevnika rada može biti opsluživano

od više operatora).

Jednom odabranu kategoriju nije moguće mijenjati tokom natjecateljske godine.

Članak 4

Tijekom jednog perioda (subota i nedjelja) sa istom postajom se može održati samo jedna veza. Duple veze treba posebno naznačiti u dnevniku rada i one ne ulaze u konačni zbroj bodova.

Bodovanje se provodi po sistemu 1 km premoštene udaljenosti između dva korespodenta donosi 1 bod.

Članak 5

Tijekom natjecanja obavezno se razmjenjuju slijedeći podaci: kompletan pozivni znak, čitljivost i jačina signala po RS ljestvici (59) s pripadajućim rednim brojem veze (001) te

WW lokator (JN75..).

Članak 6

 

Svaki natjecatelj dužan je voditi dnevnik rada u elektroničkom obliku.

Natjecatelj koji pošalje uredno popunjen dnevnik sa svim potrebnim podacima ulazi u plasman.

Ako natjecatelj radi u paralelnom natjecanju u kojem radi i ostalim vrstama emisija, može poslati kopiju osnovnog dnevnika i za ovo natjecanje, uz uvjet da se ponište sve veze rađene drugom vrstom rada osim FM-a. FM veze je potrebno posebno obračunati.

Dnevnike rada je potrebno dostaviti isključivo u elektroničkom obliku najkasnije tjedan dana nakon održanog natjecanja i to na:

9A VHF robot

Članak 7

Rezultati natjecanja obračunavaju se za obje kategorije u svakom od održanih perioda. Nakon svakog perioda ažurira se kumulativna lista rezultata.

Konačan rezultat dobiva se zbrajanjem tri najbolja perioda od četiri moguća. To vrijedi za obje kategorije

Neslužbeni rezultati nakon održanih perioda redovno se objavljuju na internet stranici RKZ-a:

http://www.rkz.hr

 

Eventualni prigovor na rezultate u pojedinom periodu, kao i na konačne rezultate, moguće je u pismenom obliku dostaviti natjecateljskom povjerenstvu i to u roku predviđenom za predaju dnevnika. Odluka Izvršnog odbora RKZ-a je konačna.

Članak 8

Natjecateljsko povjerenstvo poništiti će veze natjecateljima:

-          greške pri prijemu i upisu jednog ili više podataka obaveznog sadržaja veze

-          za veze sa mobilnim postajama te postajama koje su mijenjale lokaciju unutar pojedinog natjecateljskog perioda

-          za koje se utvrdi da ne postoje u dnevniku korespodenta

Natjecateljsko povjerenstvo diskvalificirati će natjecatelja:

  1. za cijelu natjecateljsku godinu

-          koji svojim nekvalitetnim signalom i nekorektnim radom ometaju druge natjecatelje

-          za koje se nepobitno utvrdi da su upisivali nepostojeće veze

-          koji u tijeku natjecanja promijeni jednom odabranu lokaciju ili je deklarirao WW lokator koji ne odgovara korištenoj lokaciji

  1. za period natjecanja

-          koji imaju grešku veću od +/- 3% u ukupnom zbroju deklariranih bodova

-          natjecatelja kojeg je diskvalificirala komisija paralelnog natjecanja (diskvalifikacija se odnosi isključivo na taj period u kojem je nastao razlog za istu)

-          ukoliko se utvrdi da jedan operator poslužuje dvije ili više ARP različitih pozivnih oznaka

 

Članak 9

 

Organizator nagrađuje natjecatelje slijedećim nagradama:

-          peharom, medaljom ili plaketom prva tri plasirana natjecatelja u obje kategorije

-          diplomom sve ostale natjecatelje

Podjela priznanja i nagrada obaviti će se na prigodnom HAMFESTU o čemu će svi natjecatelji biti pravovremeno izvješteni.

Članak 10

Organizator zadržava pravo tumačenja ovih pravila i donošenje odgovarajućih odluka u slučajevima kada se ovim pravilima i Općim pravilima za VHF/UHF natjecanja IARU regiona zbog specifičnosti pravila, ne može utvrditi pravo rješenje.

Ova pravila razmatrana su i odobrena na sjednici Izvršnog odbora Radio kluba "Zagreb",

održanoj 18.12.2017. godine, a primjenjuju se za natjecanje u 2018. godini.

                                                                                   Predsjednik Radio kluba "Zagreb"

                                                                                   Ivan Vlašić – 9A0W