Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

a) 200Ω
b) 100Ω
c) 50Ω
d) 25Ω

2. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
c) Da.
d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

3. SSB je kratica koja označava:

a) smanjenu snagu predajnika
b) povećanu osjetljivost prijemnika
c) potisnuti bočni pojas
d) dvostruki USB priključak

4. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

5. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

400 nF
200 nF
100 nF
50 nF

6. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

a) 15Ω
b) 25Ω
c) 35Ω
d) 45Ω

7. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

a) 20mF
b) 80F
c) 80pF
d) 100V

8. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

9. Izrazom P=UI je određeno:

a) koliki je fazni pomak na trošilu
b) kolika je snaga na trošilu
c) koliki je unutrašnji otpor izvora
d) napon baterije

10. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

Operativni dio i propisi

1. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

7000-7100 kHz
7000-7200 kHz
7020-7060 kHz
7100-7200 kHz

2. Rad amaterske postaje može zabraniti:

a) radioamaterski klub
b) Hrvatski radioamaterski savez
c) lokalni organ vlasti
d) inspekcijska služba

3. Radioamater P razreda prigodom održavanja veze ne smije:

a) obavljati prijenos običnim jezikom
b) upotrebljavati međunarodni amaterski kod
c) obavljati prijenos Morse telegrafijom
d) razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost ljudskih života

4. Što znači kratica NICE?

a) daleka veza
b) stari prijatelji
c) lijepo
d) meteorološki uvjeti

5. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

a) Mađarske
b) Švicarske
c) Argentine
d) Francuske

6. Kratica TX označava:

prijemnik
Vermont
odašiljač
težinu

7. Kratica RX označava:

odašiljač
prijemnik
vremensku prognozu
primopredajnik

8. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

MAYDAY
SOS
Pažnja, pažnja
CQD

9. Što znači kratica 73?

a) poljubac
b) do ponovnog slušanja
c) radioamaterski pozdrav
d) duljina antene

10. Kada želimo sugovorniku dati podatke o mjestu javljanja, upotrijebit ćemo kraticu:

a) ADR
b) QTR
c) QTH
d) QTC

11. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

900 MHz
7 MHz
158 MHz
13 MHz

12. Kojom kraticom označavamo univerzalno vrijeme?

MEZ
QTR
UTC
EST

13. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

ne smije raditi
u slučaju da radi u radio klubu
ako dobije dozvolu starijeg operatora
smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

14. Što znači kratica RST i čemu ona služi?

a) skala za ocjenu prijama, služi za upis u dnevnik
b) skala za obračun udaljenosti postaja
c) razumljivost, snaga, ton-skala za ocjenu prijama
d) oznaka faza u mreži, služi za opis napajanja uređaja

15. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

JJ
8JJ
J28
J2

16. Što znači kartica QRP?

a) vaš ton nije čist (chirp)
b) smanjite snagu (mala snaga)
c) povećajte snagu (velika snaga)
d) koliko je sati?

17. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne

18. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

a) Švicarske
b) Mađarske
c) Danske
d) Venezuele

19. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
d) telefonijom se ne upućuje opći poziv

20. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom ZA2RI?

a) Perua
b) Japana
c) Albanije
d) Grčke