Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

2. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
GP antena.
Horizontalni dipol.
Yagi.

3. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

75Ω.
50Ω.
150Ω.
300Ω

4. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

400 nF
200 nF
100 nF
50 nF

5. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

a) od plastike
b) od drva
c) od stakla
d) od željeza

6. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
Parabola.
Yagi antena.
Horizontalni dipol.

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi
GP antena.
Vertikalni dipol.
Horizontalni dipol.

9. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

a) 30nF
b) 10Ω
c) 25F
d) 25pF

10. Šire li se smetnje lako preko električne mreže?

a) Ne, smetnje ne mogu uci u električnu mrežu.
b) Smetnje se lako šire preko elektricne mreže ali nam to ne pravi probleme.
c) Da, moramo smetnje neutralizirati upotrebom filtera.
d) Ne, jer je električna mreža namijenjena samo za napajanje uređaja.

Operativni dio i propisi

1. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

a) tipkanjem na pisaćem stroju
b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) tintom
d) olovkom

2. Uvjet za uporabu radio amaterske postaje jest da je za nju izdana:

dozvola za rad amaterske radijske postaje
tehnička suglasnost za njenu uporabu
nema uvjeta
carinska deklaracija

3. Vlasnik dozvole mora:

a) upotrebljavati dva različita jezika
b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

4. Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

300 kHz - 3 MHz
3 MHz - 30 MHz
30 MHz - 300 MHz
300 MHz - 3 GHz

5. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

a) Mađarske
b) Slovačke
c) Finske
d) Austrije

6. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

a) putem QSL biroa i poštom
b) radioamateri ne šalju QSL karte
c) sami nose QSL karte
d) preko telefaksa

7. Što znači kratica NICE?

a) daleka veza
b) stari prijatelji
c) lijepo
d) meteorološki uvjeti

8. Što znači kartica QRP?

a) vaš ton nije čist (chirp)
b) smanjite snagu (mala snaga)
c) povećajte snagu (velika snaga)
d) koliko je sati?

9. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

10. Radioamater P razreda prigodom održavanja veze ne smije:

a) obavljati prijenos običnim jezikom
b) upotrebljavati međunarodni amaterski kod
c) obavljati prijenos Morse telegrafijom
d) razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost ljudskih života

11. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
c) početi pozivati CQ DX
d) nećemo ništa učiniti

12. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

PA
PA2
PA1
AP

13. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

a) ne
b) da
c) samo u natjecanju
d) ne znam

14. Koji dio 80-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

3510 kHz - 4000 kHz
3525 kHz - 3875 kHz.
3500 kHz - 3800 kHz.
3520 kHz - 3775 kHz.

15. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

a) ne znam
b) samo u natjecanju
c) ne
d) da

16. Iz koje je države postaja IN3ARG?

Češke
Italije
Austrije
Finske

17. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja

18. Koja je od navedenih postaja iz Hrvatske?

9A1AAA
9U/HR1AA
F5XX
S79NO

19. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

a) da vide amatersku postaju
b) da vide amatersku postaju kako radi
c) da obavljaju popravak amaterske postaje
d) da rade na amaterskoj postaji

20. Što je sustav lokatora?

a) mjesto iz kojeg radimo
b) adresa radiopostaje
c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
d) skraćeni naziv mjesta