Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

a) anode, katode i upravljačke rešetke
b) anode, katode i baze
c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
d) anode, katode i podnožja

2. SSB je kratica koja označava:

a) smanjenu snagu predajnika
b) povećanu osjetljivost prijemnika
c) potisnuti bočni pojas
d) dvostruki USB priključak

3. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

4. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

5. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

a) 5Ω
b) 10Ω
c) 20Ω
d) 100Ω

6. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

600 kHz niža od izlazne.
ista kao i izlazna.
4.5 Mhz viša od izlazne.
6 Mhz niža od izlazne.

7. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

8. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a) 13.5Ω
b) 10Ω
c) 4.5Ω
d) 5Ω

9. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

a) ima dva grijača
b) da je predviđena za 220V
c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

10. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

a) povećati se
b) smanjiti se
c) ostati isti
d) oscilirati

Operativni dio i propisi

1. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku SP9KD?

a) Portugala
b) Nizozemske
c) Poljske
d) ÄŒilea

2. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

a) po zahtjevu susjeda radioamatera
b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje

3. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

HAMLET
RXA
SWL
ANT

4. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

Hrvatski radioamaterski savez
HRT.
Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
MUP

5. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

900 MHz
7 MHz
158 MHz
13 MHz

6. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

1.8 GHz
144 MHz
50 MHz
14 MHz

7. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

8. Prigodom posjete drugim zemljama CEPT-a pozivnoj oznaci radioamatera se pridodaje pozivna oznaka MM:

a) za rad dulji od 4 tjedna na lokaciji koja nije navedena u dozvoli
b) za rad telegrafijom na plovilu ili prekooceanskoj sportskoj brodici
c) za rad s prenosivom amaterskom postajom
d) za rad telefonijom

9. Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

300 kHz - 3 MHz
3 MHz - 30 MHz
30 MHz - 300 MHz
300 MHz - 3 GHz

10. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 3.68 MHz?

50 W
75 W
100 W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 3.68 MHz

11. Primjenjuju li se kartice Q-koda u radu telefonijom?

a) da
b) ne
c) Q-kod ne postoji
d) ne znam

12. Å to je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

13. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

PWR
QRO
QRP
TX

14. Frekvencijski pojas od 144 – 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

samo A razreda
ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
A i P razreda
samo P razreda

15. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

a) 144,900
b) 145,300
c) 144,000
d) 144,300

16. Iz koje je države postaja DL1AZ?

Njemačke
Slovačke
Rumunjske
Rusije

17. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku S55AB?

a) Å vedske
b) Slovenije
c) Sardinije
d) Grčke

18. Maksimalna snaga koju smije upotrebljavati operator P razreda iznosi:

75 W
50 W
100 W
250 W

19. Kratica RX označava:

odašiljač
prijemnik
vremensku prognozu
primopredajnik

20. Koja se polarizacija antene koristi za radijski repetitor?

a) horizontalna
b) cirkularna
c) nema pravila
d) vertikalna