Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

2. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

a) 50 V
b) 5 V
c) 2 V
d) 20 V

3. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

4. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
potenciometar

5. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

6. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) nemoduliranu telegrafiju

7. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

a) nastaviti pozivati CQ
b) otići u drugu prostoriju
c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

8. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

a) 15Ω
b) 25Ω
c) 35Ω
d) 45Ω

9. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
c) Da.
d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

10. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

Operativni dio i propisi

1. Što je od navedenog QTH lokator?

JM5PA
JM55PA
J5PA
JM54PAW

2. Kamo se spremaju podaci o uspostavljenim radio amaterskim vezama?

nije ih potrebno spremati
LOG-dnevnik rada postaje
na Internet
u arhiv radio kluba

3. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

4. Vlasnik dozvole mora:

upotrebljavati dva različita jezika
raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
primati Morse tekst sa 60 znakova u minuti
odašiljati Morse tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

5. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Vrijeme početka veze.
Vrste rada.
Lokacija postaje.
Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

6. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

PWR
QRO
QRP
TX

7. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

8. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

a) samo na telegrafiji
b) da
c) ne
d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

9. Kratica RX označava:

odašiljač
prijemnik
vremensku prognozu
primopredajnik

10. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku G3FOG?

a) Luksemburga
b) Engleske
c) Irske
d) Škotske

11. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

JJ
8JJ
J28
J2

12. MAYDAY je:

međunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
posebna oznaka u međunarodnom natjecanju za godinu rođena operatora.
međunarodni signal za opasnost u radiotelefoniji.
međunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.

13. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom JA5UU?

a) Bugarske
b) Japana
c) Irske
d) Austrije

14. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

a) lokalno vrijeme
b) UTC
c) vrijeme koje je kod korespodenta
d) nema pravila

15. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

16. Kojom vrstom modulacije ćemo raditi na 144,300 MHz?

a) FM
b) FSK
c) SSB
d) SSTV

17. Prefiks pozivnog znaka 9A1AKL je:

9
9A
A1
AKL

18. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

QSY?
QTR?
QTH?
QRL?

19. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

a) nema pravila
b) od prefiksa i dodanih slova
c) od prefiksa i sufiksa
d) inicijala korisnika

20. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

HAMLET
RXA
SWL
ANT