Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je shematski simbol za:

pentodu
tranzistor
triodu
diodu

2. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

3. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

4. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
dual gate MOSFET
FET P-tipa

5. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

6. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

7. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
potenciometar

8. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a) 13.5Ω
b) 10Ω
c) 4.5Ω
d) 5Ω

9. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
diodu
osigurač
potenciometar

10. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

Operativni dio i propisi

1. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

a) RST
b) ime i prezime
c) redni broj veze
d) lokator

2. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

a) po zahtjevu susjeda radioamatera
b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje

3. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

U natjecanjima.
Kad se pojavi rijetka DX postaja.
Kad se radi iz portabla.
Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

4. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

5. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

a) nema ga
b) MAYDAY (mejdej)
c) HELP
d) sami ga određujemo

6. Na početku i kraju emitiranja operator amaterske radijske postaje identificira se:

nadimkom
imenom i prezimenom
pozivnim znakom
inicijalima vlasnika postaje

7. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

Slovačke
Norveške
Danske
Finske

8. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo ako tu radi i korespodent
d) ne

9. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

10. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Vremenska prognoza.
Vrijeme održane veze.
Redni broj veze u tekućoj godini.

11. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
c) početi pozivati CQ DX
d) nećemo ništa učiniti

12. Što znači kratia IARU?

a) Hrvatski radioamaterski savez
b) Međunarodni savez radioamatera
c) udruženje radioklubova
d) udruženje amatera Italije

13. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom F5ELA?

a) Finske
b) Francuske
c) Malte
d) Grčke

14. Vlasnik dozvole mora:

a) upotrebljavati dva različita jezika
b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

15. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

16. Koje vrijeme upisujemo u LOG, ako je na našem satu 12.00 sati zimi?

a) 12.00
b) 11.00
c) 13.00
d) 24.00

17. Koje je značenje krative QRV?

a) spreman sam
b) nisam spreman
c) promjenite frekvenciju
d) prestajem s radom

18. Kojom kraticom označavamo telefoniju?

a) RTTY
b) ARQ
c) FONE
d) ATV

19. Iz koje je države postaja IN3ARG?

Češke
Italije
Austrije
Finske

20. Što je prefiks oznake 9A2YY?

a) YY
b) 9A
c) 9A2
d) 2YY