Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

2. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

3. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

a) ima dva grijača
b) da je predviđena za 220V
c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

4. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

a) 200Ω
b) 100Ω
c) 50Ω
d) 25Ω

5. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

6. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

7. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

8. Funkcija detektora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

9. Dijelovi tranzistora su:

a) emiter, katoda, anoda
b) anoda, katoda, rešetka
c) kolektor, baza, emiter
d) kolektor, baza, kučište

10. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
otpornik

Operativni dio i propisi

1. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

3.520-3.775 Mhz
7.0-7.2 Mhz
144-146 Mhz
ne smije raditi na tom bandu

2. Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Sugovornikov QTH.
Pozivna oznaka postaje sa kojom je bila uspostavljena veza.
Metereološke prilike.
Podatak o snazi vlastite postaje.

3. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

4. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

a) nema pravila
b) od prefiksa i dodanih slova
c) od prefiksa i sufiksa
d) inicijala korisnika

5. Kojom kraticom označavamo telegrafiju?

a) FM
b) RTTY
c) SSB
d) CW

6. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

a) nema ga
b) MAYDAY (mejdej)
c) HELP
d) sami ga određujemo

7. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

Poslani raport.
Primljeni raport.
Svoja pozivna oznaka.
Podatak o frekventnom opsegu.

8. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

a) Češke
b) Slovačke
c) Danske
d) Gibraltara

9. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

HAMLET
RXA
SWL
ANT

10. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Sugovornikov QTH.
Poslan raport
Datum veze.
Upotrebljenu antenu.

11. Čemu služi QTH lokator?

Da se zbuni korespodent.
Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

12. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 7050 kHz?

50 W
80 W
100 W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 7050 kHz

13. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja

14. Što znači kratica QSL?

a) jačina vaših signala je promjenjiva
b) kratica za potvrdu održane veze
c) potvrda prijama
d) promijenite frekvenciju

15. Koji dio 80-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

3510 kHz - 4000 kHz
3525 kHz - 3875 kHz.
3500 kHz - 3800 kHz.
3520 kHz - 3775 kHz.

16. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

17. Kratica RX označava:

odašiljač
prijemnik
vremensku prognozu
primopredajnik

18. Izbaci uljeza.

JN85LE
KN12RT
12AB23
JO23CW

19. Vlasnik dozvole mora:

a) upotrebljavati dva različita jezika
b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

20. Kratica CQ znači:

moja pozicija je
opći poziv
vaš
poruka