Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

2. Funkcija detektora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Izbaci uljeza:

a) Zener dioda
b) LED dioda
c) ispravljačka dioda
d) trioda

4. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
osigurač
kondenzator
triodu

5. Na slici je shematski simbol za:

pentodu
tranzistor
triodu
diodu

6. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

2000 mA
500 mA
200 mA
5000 mA

7. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

75Ω.
50Ω.
150Ω.
300Ω

8. Šire li se smetnje lako preko električne mreže?

a) Ne, smetnje ne mogu uci u električnu mrežu.
b) Smetnje se lako šire preko elektricne mreže ali nam to ne pravi probleme.
c) Da, moramo smetnje neutralizirati upotrebom filtera.
d) Ne, jer je električna mreža namijenjena samo za napajanje uređaja.

9. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
dual gate MOSFET
FET P-tipa

10. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

400 nF
200 nF
100 nF
50 nF

Operativni dio i propisi

1. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

a) telefonijom
b) telegrafijom
c) na stranom jeziku
d) signalima nejasnog značenja

2. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

QSP 145525
QSY 145525
QRB 145525
QRG 145525

3. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) LSB
b) DSB
c) SSB
d) USB

4. Što znači kratica RST i čemu ona služi?

a) skala za ocjenu prijama, služi za upis u dnevnik
b) skala za obračun udaljenosti postaja
c) razumljivost, snaga, ton-skala za ocjenu prijama
d) oznaka faza u mreži, služi za opis napajanja uređaja

5. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

6. Iz koje je države postaja DL1AZ?

Njemačke
Slovačke
Rumunjske
Rusije

7. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

a) RST 999
b) RST 599
c) RST 559
d) RST 555

8. Slovo O se na engleskom sriče kao:

Juliet
Osaka
Oscar
Osimo

9. Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

300 kHz - 3 MHz
3 MHz - 30 MHz
30 MHz - 300 MHz
300 MHz - 3 GHz

10. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

a) 40m
b) 80m
c) 2m
d) 30m

11. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

a) samo u Europi
b) da, smije se koristiti svuda
c) samo u Americi
d) ne, samo u UKV natjecanjima

12. Na koliko vremenskih zona je podijeljen svijet?

12
18
64
24

13. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

a) 2 mjeseca nakon zadnjeg upisa
b) 1 godinu nakon zadnjeg upisa
c) 5 godina nakon zadnjeg upisa
d) 6 mjeseci nakon zadnjeg upisa

14. Iz koje je države postaja OE5XX

Slovačke
Češke
Austrije
Finske

15. Što je od navedenog QTH lokator?

JM5PA
JM55PA
J5PA
JM54PAW

16. Ispit za početnički (P) razred uključuje:

a) znanje iz tehničkih i operativnih pitanja
b) znanje iz Morseovog koda i tehničkih pitanja
c) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja i propisa
d) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja, propisa i Morseovog koda

17. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

a) 5 godina
b) 10 godina
c) 20 godina
d) sve dok se ne povuče

18. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

a) samo na telegrafiji
b) da
c) ne
d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

19. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

20. Što je HAM SPIRIT?

a) pravila rada
b) pravila lijepog ponašanja
c) pravilnik o frekvencijama
d) popis amaterskih natjecanja