Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

2. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Delta loop.
Quad

3. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
otpornik

4. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

a) 5Ω
b) 10Ω
c) 20Ω
d) 100Ω

5. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

a) nastaviti pozivati CQ
b) otići u drugu prostoriju
c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

6. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

7. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

8. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

9. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

10. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

a) ima dva grijača
b) da je predviđena za 220V
c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

Operativni dio i propisi

1. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

a) ne
b) da
c) samo u natjecanju
d) ne znam

2. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

3. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
Opis sugovornikove radio postaje.
Datum.

4. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

a) da vide amatersku postaju
b) da vide amatersku postaju kako radi
c) da obavljaju popravak amaterske postaje
d) da rade na amaterskoj postaji

5. Što znači kratica QRM?

a) atmosferske smetnje
b) udaljenost između radiopostaja
c) smetnje drugih radiopostaja
d) pojačajte snagu

6. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

145.600 i 145.000 Mhz
145.750 i 145.150 Mhz
145.625 i 145.025 Mhz
145.700 i 145.100 Mhz

7. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

QSY?
QTR?
QTH?
QRL?

8. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

900 MHz
7 MHz
158 MHz
13 MHz

9. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku SV2SV?

a) Poljske
b) Švedske
c) Grčke
d) Vatikana

10. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
c) početi pozivati CQ DX
d) nećemo ništa učiniti

11. Primjenjuju li se kartice Q-koda u radu telefonijom?

a) da
b) ne
c) Q-kod ne postoji
d) ne znam

12. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku GM3UDA?

a) Engleske
b) Škotske
c) Čilea
d) Irske

13. Koje vrijeme upisujemo u LOG, ako je na našem satu 12.00 sati zimi?

a) 12.00
b) 11.00
c) 13.00
d) 24.00

14. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) DSB
b) LSB
c) USB
d) SSB

15. Iz koje je države postaja HA5HA?

Slovačke
Bugarske
Hrvatske
Mađarske

16. Što je od navedenog QTH lokator?

JM5PA
JM55PA
J5PA
JM54PAW

17. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

a) 5 godina
b) 10 godina
c) 20 godina
d) sve dok se ne povuče

18. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

Nema razlike.
1 sat.
2 sata.
3 sata.

19. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

a) Češke
b) Slovačke
c) Danske
d) Gibraltara

20. Što znači kratica QTH?

a) mjesto rada radiopostaje
b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
c) smetnje
d) potvrda prijama