Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je shematski simbol za:


    pentodu
    tranzistor
    triodu
    diodu

2. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    Parabola.
    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.

3. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

4. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

5. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

6. Na slici je simbol za:

    Otpornik
    Promjenjivi otpornik
    Osigurač
    Kondenzator

7. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

8. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

9. Dijelovi tranzistora su:

    a) emiter, katoda, anoda
    b) anoda, katoda, rešetka
    c) kolektor, baza, emiter
    d) kolektor, baza, kučište

10. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

Operativni dio i propisi

1. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Vrste rada.
    Lokacija postaje.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

2. Iz koje je države postaja SP3ZAP?

    Slovačke
    Rusije
    Nizozemske
    Poljske

3. Što je prefiks oznake 9A2YY?

    a) YY
    b) 9A
    c) 9A2
    d) 2YY

4. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

5. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

    PWR
    QRO
    QRP
    TX

6. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom DK9KK?

    a) Danske
    b) Poljske
    c) SAD-a
    d) Njemačke

7. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

    145,600 MHz
    145,000 MHz
    145,125 MHz
    145,775 MHz

8. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

    Hrvatski radioamateri HR
    Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
    Hrvatski radioamaterski savez HRS
    Savez radioamatera Hrvatske

9. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

    PA
    PA2
    PA1
    AP

10. Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

    300 kHz - 3 MHz
    3 MHz - 30 MHz
    30 MHz - 300 MHz
    300 MHz - 3 GHz

11. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Primljen raport.
    Vrste rada.
    Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

12. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

    3.520-3.775 Mhz
    7.0-7.2 Mhz
    144-146 Mhz
    ne smije raditi na tom bandu

13. Vlasnik dozvole mora:

    a) upotrebljavati dva različita jezika
    b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
    d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

14. Što znači slijedeće sricanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?

    OMODGLP
    OM1DGLP
    OM1DGL/P
    OMODGL/P

15. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    5 godina
    10 godina
    20 godina
    sve dok se ne povuče

16. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

    a) Italije
    b) Sardinije
    c) Švedske
    d) Mađarske

17. MAYDAY je:

    međunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
    posebna oznaka u međunarodnom natjecanju za godinu rođena operatora.
    međunarodni signal za opasnost u radiotelefoniji.
    međunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.

18. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

    HAM
    HAMLET
    YL
    OM

19. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

    a) 144,900
    b) 145,300
    c) 144,000
    d) 144,300

20. Ako je pozivna oznaka naše radiopostaje 9A9Z i na njoj čujemo poziv: CQ CQ AFRICA AFRICA DE EA3AE EA3AE PSE AFRICA KN smijemo li pozvati postaju EA3AE?

    a) da
    b) ne
    c) nisam siguran
    d) pozivat ćemo isto CQ AFRICA