Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Funkcija detektora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

2. Funkcija pojačala je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Vertikalni dipol.
    Quad

4. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

5. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

    a) ima dva grijača
    b) da je predviÄ‘ena za 220V
    c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
    d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

6. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

7. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

8. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

    a) kΩ
    b) μH
    c) nV
    d) pF

9. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    Parabola.
    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.

10. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

Operativni dio i propisi

1. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Primljeni raport
    Poslani raport
    Vrijeme održane veze
    Temperatura zraka

2. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    7000-7100 kHz
    7000-7200 kHz
    7020-7060 kHz
    7100-7200 kHz

3. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

    a) DNV
    b) QSL
    c) LOG
    d) RDN

4. Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Sugovornikov QTH.
    Pozivna oznaka postaje sa kojom je bila uspostavljena veza.
    MetereoloÅ¡ke prilike.
    Podatak o snazi vlastite postaje.

5. Å to je prefiks oznake 9A2YY?

    a) YY
    b) 9A
    c) 9A2
    d) 2YY

6. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

    9A7A
    9H2AG
    CR1ARS
    HR5CRO

7. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

    Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
    Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
    Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji meÄ‘unarodna tablica sricanja.
    Za sricanje su propisane hrvatska i meÄ‘unarodna tablica sricanja.

8. Što znači kratica NICE?

    a) daleka veza
    b) stari prijatelji
    c) lijepo
    d) meteoroloÅ¡ki uvjeti

9. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM

10. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) LSB
    b) DSB
    c) SSB
    d) USB

11. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

    Francuske
    Belgije
    Bosne i Hercegovine
    Njemačke

12. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

    a) 2 mjeseca nakon zadnjeg upisa
    b) 1 godinu nakon zadnjeg upisa
    c) 5 godina nakon zadnjeg upisa
    d) 6 mjeseci nakon zadnjeg upisa

13. Iz koje je drzave postaja 9H3WA?

    Malte
    Hrvatske
    Kuvajta
    Slovenije

14. Iz koje je države postaja DL1AZ?

    Njemačke
    Slovačke
    Rumunjske
    Rusije

15. Iz koje je države postaja HA5HA?

    Slovačke
    Bugarske
    Hrvatske
    MaÄ‘arske

16. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

    a) 150 W
    b) 25 W
    c) 10 W
    d) 100 W

17. Iz koje države je radioamater s apozivnom oznakom CT4AB?

    a) ÄŒilea
    b) Å vicarske
    c) Grčke
    d) Portugala

18. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podatke o prijemu QSL karte.
    Frekventni opseg.

19. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

    ne smije raditi
    u slučaju da radi u radio klubu
    ako dobije dozvolu starijeg operatora
    smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

20. Å to je CALL-BOOK?

    a) priručnik za antene
    b) adresar amatera
    c) ne znam
    d) dnevnik natjecanja