Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

2. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

    a) ima dva grijača
    b) da je predviđena za 220V
    c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
    d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

3. Funkcija oscilatora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

4. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

5. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

7. Šire li se smetnje lako preko električne mreže?

    a) Ne, smetnje ne mogu uci u električnu mrežu.
    b) Smetnje se lako šire preko elektricne mreže ali nam to ne pravi probleme.
    c) Da, moramo smetnje neutralizirati upotrebom filtera.
    d) Ne, jer je električna mreža namijenjena samo za napajanje uređaja.

8. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

    a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
    b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
    c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
    d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

9. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

10. Kućište radio postaje spojit ćemo:

    na plašt voda telefonske linije.
    na vodovodnu cijev.
    na posebno uzemljenje.
    na nul-vodič električne mreže.

Operativni dio i propisi

1. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

    Samo u međunarodnim vezama
    Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
    Da
    Ne

2. Koje je značenje kratice QSO?

    a) pojačajte snagu
    b) amaterska veza
    c) promijenite frekvenciju
    d) imam smetnje

3. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 1820 kHz?

    50 W
    75 W
    100W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 1820kHz

4. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

    a) oni osobne prirode
    b) oni nepristojnog sadržaja
    c) oni koji unose zabunu
    d) oni religiozne prirode

5. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Odaslani raport.
    Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
    Broj potvrđenih drzava po DXCC.

6. Iz koje je države postaja OM5AA?

    Iz Češke
    Iz Slovačke
    Iz Finske
    Iz Austrije

7. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

    a) S5
    b) S55
    c) 5OA
    d) OA

8. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

    To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
    Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
    Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
    Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

9. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
    Opis sugovornikove radio postaje.
    Datum.

10. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

    PA
    PA2
    PA1
    AP

11. Radioamater P razreda prigodom održavanja veze ne smije:

    a) obavljati prijenos običnim jezikom
    b) upotrebljavati međunarodni amaterski kod
    c) obavljati prijenos Morse telegrafijom
    d) razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost ljudskih života

12. Što znači kratica UTC?

    a) jutro
    b) lokalno vrijeme
    c) univerzalno svjetsko vrijeme
    d) dogovoreno vrijeme veze

13. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

    a) brzo ćemo odgovoriti
    b) brzo promijeniti frekvenciju
    c) nećemo odgovoriti ništa
    d) uputiti svoj CQ poziv

14. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA7A?

    a) Bugarske
    b) Australije
    c) Irske
    d) Turske

15. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

    a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
    b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    d) telefonijom se ne upućuje opći poziv

16. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

    Nema razlike.
    1 sat.
    2 sata.
    3 sata.

17. Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Sugovornikov QTH.
    Pozivna oznaka postaje sa kojom je bila uspostavljena veza.
    Metereološke prilike.
    Podatak o snazi vlastite postaje.

18. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

    a) ako HRS posebno odobri
    b) da
    c) ne
    d) ne znam

19. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
    U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
    U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

20. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OE3REB?

    a) Ukrajine
    b) Engleske
    c) Češke
    d) Austrije