Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

2. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    otpornik

3. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

4. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

    a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
    b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
    c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
    d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

5. Na slici je shematski simbol za:


    pentodu
    tranzistor
    triodu
    diodu

6. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

    kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

7. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

    a) iznad 120V
    b) niži od 50V
    c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
    d) između 20 i 150 V

8. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

9. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

10. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?


    Yagi antena
    Spiralna antena
    Horizontalni dipol
    GP antena

Operativni dio i propisi

1. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

    a) RST
    b) ime i prezime
    c) redni broj veze
    d) lokator

2. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
    U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
    U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

3. Kojom kraticom označavamo telefoniju?

    a) RTTY
    b) ARQ
    c) FONE
    d) ATV

4. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

    a) Češke
    b) Slovačke
    c) Danske
    d) Gibraltara

5. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

    HAMLET
    RXA
    SWL
    ANT

6. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku SV2SV?

    a) Poljske
    b) Švedske
    c) Grčke
    d) Vatikana

7. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) telefonijom
    b) telegrafijom
    c) na stranom jeziku
    d) signalima nejasnog značenja

8. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

    a) ne znam
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) da

9. Što je QSL kartica i čemu ona služi?

    a) kartica za identifikaciju radiopostaje
    b) kartica za evidenciju održane veze
    c) kartica za potvrdu održane veze
    d) kartica dozvole za rad

10. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

    a) nema pravila
    b) od prefiksa i dodanih slova
    c) od prefiksa i sufiksa
    d) inicijala korisnika

11. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

    a) bilo koje treće strane
    b) tvrtki za javni transport
    c) privatnih taksi vozila
    d) centra za izvješćivanje o nerećama

12. Primjenjuju li se kartice Q-koda u radu telefonijom?

    a) da
    b) ne
    c) Q-kod ne postoji
    d) ne znam

13. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Primljeni raport
    Poslani raport
    Vrijeme održane veze
    Temperatura zraka

14. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo ako tu radi i korespodent
    d) ne

15. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

    a) Danske
    b) SR Njemačke
    c) Vatikana
    d) Estonije

16. Što je CALL-BOOK?

    a) priručnik za antene
    b) adresar amatera
    c) ne znam
    d) dnevnik natjecanja

17. Smijemo li raditi telefonijom na fekvenciji 3,725 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo radnim danom
    d) ne

18. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

    2 mjeseca nakon zadnjeg upisa;
    1 godinu nakon zadnjeg upisa;
    5 godina nakon zadnjeg upisa;
    6 mjeseci nakon zadnjeg upisa.

19. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

    9A7A
    9H2AG
    CR1ARS
    HR5CRO

20. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

    a) Mađarske
    b) Slovačke
    c) Finske
    d) Austrije