Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

2. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

3. Funkcija oscilatora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

4. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

    a) povećati se
    b) smanjiti se
    c) ostati isti
    d) oscilirati

5. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

    a) 200Ω
    b) 100Ω
    c) 50Ω
    d) 25Ω

6. Funkcija ispravljača je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

7. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

    a) 5Ω
    b) 10Ω
    c) 20Ω
    d) 100Ω

8. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

    a) 13.5Ω
    b) 10Ω
    c) 4.5Ω
    d) 5Ω

9. Izrazom P=UI je određeno:

    a) koliki je fazni pomak na trošilu
    b) kolika je snaga na trošilu
    c) koliki je unutrašnji otpor izvora
    d) napon baterije

10. Funkcija detektora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

Operativni dio i propisi

1. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

    a) 144,900
    b) 145,300
    c) 144,000
    d) 144,300

2. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

    a) 7,5 MHz
    b) 200m
    c) 433,675 MHz
    d) 50m

3. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku G3FOG?

    a) Luksemburga
    b) Engleske
    c) Irske
    d) Škotske

4. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

    a) brzo ćemo odgovoriti
    b) brzo promijeniti frekvenciju
    c) nećemo odgovoriti ništa
    d) uputiti svoj CQ poziv

5. Što znači kartica QRP?

    a) vaš ton nije čist (chirp)
    b) smanjite snagu (mala snaga)
    c) povećajte snagu (velika snaga)
    d) koliko je sati?

6. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

    Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
    Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
    Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
    Zakonima i drugim propisima.

7. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

    a) Češke
    b) Finske
    c) Slovenije
    d) Austrije

8. Primjenjuju li se kartice Q-koda u radu telefonijom?

    a) da
    b) ne
    c) Q-kod ne postoji
    d) ne znam

9. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    na običnom jeziku
    nejasnim signalima
    na jeziku koji nije materinji jezik
    u Morse kodu

10. Vlasnik dozvole mora:

    upotrebljavati dva različita jezika
    raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    primati Morse tekst sa 60 znakova u minuti
    odašiljati Morse tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

11. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) na običnom jeziku
    b) na jeziku koji nije maternji jezik
    c) nejasnim signalima
    d) u Morseovom kodu

12. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

    145.600 i 145.000 Mhz
    145.750 i 145.150 Mhz
    145.625 i 145.025 Mhz
    145.700 i 145.100 Mhz

13. Što znači kratica DX?

    a) poziv u natjecanju
    b) poziv svima
    c) daleka veza
    d) veza u natjecanju

14. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

    OH1DNO
    DF2UU
    OE6AAZ/P
    9A/S57BBA

15. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

    a) samo u Europi
    b) da, smije se koristiti svuda
    c) samo u Americi
    d) ne, samo u UKV natjecanjima

16. Označi područje kratkih valova:

    a) 150 kHz do 1 MHz
    b) 3 MHz do 30 MHz
    c) 144 MHz do 500 MHz
    d) 1 GHz i više

17. Vlasnik dozvole mora:

    a) upotrebljavati dva različita jezika
    b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
    d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

18. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

    HAM
    HAMLET
    YL
    OM

19. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Sugovornikov QTH.
    Poslan raport
    Datum veze.
    Upotrebljenu antenu.

20. Što znači kratica QSL?

    a) jačina vaših signala je promjenjiva
    b) kratica za potvrdu održane veze
    c) potvrda prijama
    d) promijenite frekvenciju