Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

    a) prvi Newtonov zakon
    b) Ohmov zakon
    c) pravilo desne ruke
    d) Norbertov zakon

2. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

3. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

4. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Vertikalni dipol.
    Quad

5. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

    a) isključiti ispravljač
    b) iz ispravljača izvaditi osigurač
    c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
    d) provjeriti ima li u mreži napona

6. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

7. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

8. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

    a) 30nF
    b) 10Ω
    c) 25F
    d) 25pF

9. Funkcija detektora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

10. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

Operativni dio i propisi

1. Amatersku postaju može pregledati inspekcijska služba:

    a) samo u radno vrijeme
    b) samo subotom i nedjeljom
    c) u svako pogodno vrijeme
    d) u toku tjedna između 17 i 20 sati

2. Kratica CQ znači:

    moja pozicija je
    opći poziv
    vaš
    poruka

3. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku VE3BRU?

    a) Kanade
    b) Velike Britanije
    c) Australije
    d) Malte

4. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

    HAM
    HAMLET
    YL
    OM

5. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA9DT?

    a) Slovenije
    b) Škotske
    c) Turske
    d) Japana

6. Koje je značenje kratice QSO?

    a) pojačajte snagu
    b) amaterska veza
    c) promijenite frekvenciju
    d) imam smetnje

7. Što znači kratica QRT?

    a) koliko je sati?
    b) atmosferske smetnje
    c) prestajem s radom
    d) nemam ništa za vas

8. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka) koja označava radio postaju iz Hrvatske je:

    9A
    9X
    9H
    9U

9. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

    a) putem QSL biroa i poštom
    b) radioamateri ne šalju QSL karte
    c) sami nose QSL karte
    d) preko telefaksa

10. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

    Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
    Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
    Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
    Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

11. Čemu služi QTH lokator?

    Da se zbuni korespodent.
    Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
    QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
    Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

12. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

    QSY?
    QTR?
    QTH?
    QRL?

13. Iz koje je drzave postaja 9H3WA?

    Malte
    Hrvatske
    Kuvajta
    Slovenije

14. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

    Hrvatski radioamateri HR
    Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
    Hrvatski radioamaterski savez HRS
    Savez radioamatera Hrvatske

15. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

    a) ako HRS posebno odobri
    b) da
    c) ne
    d) ne znam

16. Kratica RX označava:

    odašiljač
    prijemnik
    vremensku prognozu
    primopredajnik

17. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

18. Ocjena čujnosti i kakvoća signala se u radio amaterskim vezama ocjenjuje:

    opisno:dobro-loše
    RST raportom
    brojkom 1-5
    skalom u decibelima

19. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

    a) oni osobne prirode
    b) oni nepristojnog sadržaja
    c) oni koji unose zabunu
    d) oni religiozne prirode

20. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

    a) ne
    b) da
    c) samo u natjecanju
    d) ne znam