Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

2. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    GP antena.
    Quad antena.
    Long wire antena.

3. Na slici je shematski simbol za:


    pentodu
    tranzistor
    triodu
    diodu

4. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

    a) U=R
    b) U=IR
    c) R=I2U
    d) P=I2U

5. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

6. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

    a) 13.5Ω
    b) 10Ω
    c) 4.5Ω
    d) 5Ω

7. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

8. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

    2000 mA
    500 mA
    200 mA
    5000 mA

9. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

10. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

    a) isključiti ispravljač
    b) iz ispravljača izvaditi osigurač
    c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
    d) provjeriti ima li u mreži napona

Operativni dio i propisi

1. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

    a) da
    b) samo neradnim danom
    c) samo u natjecanju
    d) ne

2. Iz koje je drzave postaja 9H3WA?

    Malte
    Hrvatske
    Kuvajta
    Slovenije

3. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Upotrebljeni frekventni opseg.
    Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Podaci o smetnjama.
    Primljeni raport.

4. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

5. Koja je uobičajena praksa prilikom slanja QSL karata na biro?

    Sve karte zamotamo u papir, tako da se ne oštete.
    Karte složimo po DXCC državama da olakšamo rad QSL menadžeru.
    Na svaku kartu moramo naljepiti poštansku marku.
    QSL karte se obično ne šalju preko biroa.

6. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

    a) 2 mjeseca nakon zadnjeg upisa
    b) 1 godinu nakon zadnjeg upisa
    c) 5 godina nakon zadnjeg upisa
    d) 6 mjeseci nakon zadnjeg upisa

7. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

    a) 7,5 MHz
    b) 200m
    c) 433,675 MHz
    d) 50m

8. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

    a) nema pravila
    b) od prefiksa i dodanih slova
    c) od prefiksa i sufiksa
    d) inicijala korisnika

9. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

    a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
    b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
    c) 9A, dva slova i jedne znamenke
    d) 9A i tri znamenke

10. Izbaci uljeza.

    JN85LE
    KN12RT
    12AB23
    JO23CW

11. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

    a) RST 999
    b) RST 599
    c) RST 559
    d) RST 555

12. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

    a) brzo ćemo odgovoriti
    b) brzo promijeniti frekvenciju
    c) nećemo odgovoriti ništa
    d) uputiti svoj CQ poziv

13. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

    a) samo u Americi
    b) ne, samo na KV natjecanjima
    c) samo u Hrvatskoj
    d) da, smije se koristiti svuda

14. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 3.68 MHz?

    50 W
    75 W
    100 W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 3.68 MHz

15. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

    a) samo na telegrafiji
    b) da
    c) ne
    d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

16. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) telefonijom
    b) telegrafijom
    c) na stranom jeziku
    d) signalima nejasnog značenja

17. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku PA3ILA?

    a) Portugala
    b) Australije
    c) Poljske
    d) Nizozemske

18. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
    Opis sugovornikove radio postaje.
    Datum.

19. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

    a) bilo koje treće strane
    b) tvrtki za javni transport
    c) privatnih taksi vozila
    d) centra za izvješćivanje o nerećama

20. Što znači kratica QTH?

    a) mjesto rada radiopostaje
    b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
    c) smetnje
    d) potvrda prijama