Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

    a) 5Ω
    b) 10Ω
    c) 20Ω
    d) 100Ω

2. Izbaci uljeza:

    a) Zener dioda
    b) LED dioda
    c) ispravljačka dioda
    d) trioda

3. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

4. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

    a) 50 V
    b) 5 V
    c) 2 V
    d) 20 V

5. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

6. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

7. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

    a) 13.5Ω
    b) 10Ω
    c) 4.5Ω
    d) 5Ω

8. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

9. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

10. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

    a) prvi Newtonov zakon
    b) Ohmov zakon
    c) pravilo desne ruke
    d) Norbertov zakon

Operativni dio i propisi

1. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

    a) nema ga
    b) MAYDAY (mejdej)
    c) HELP
    d) sami ga određujemo

2. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OZ2DD?

    a) Danske
    b) Finske
    c) Austrije
    d) Belgije

3. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

    a) RST
    b) ime i prezime
    c) redni broj veze
    d) lokator

4. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM

5. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

    3.520-3.775 Mhz
    7.0-7.2 Mhz
    144-146 Mhz
    ne smije raditi na tom bandu

6. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom ZA2RI?

    a) Perua
    b) Japana
    c) Albanije
    d) Grčke

7. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

    a) Rumunjske
    b) Malte
    c) Venezuele
    d) Engleske

8. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

    Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
    Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
    Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
    Zakonima i drugim propisima.

9. Amatersku postaju može pregledati inspekcijska služba:

    a) samo u radno vrijeme
    b) samo subotom i nedjeljom
    c) u svako pogodno vrijeme
    d) u toku tjedna između 17 i 20 sati

10. Što znači kratica QTH?

    a) mjesto rada radiopostaje
    b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
    c) smetnje
    d) potvrda prijama

11. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 3.68 MHz?

    50 W
    75 W
    100 W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 3.68 MHz

12. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM

13. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

    a) Danske
    b) SR Njemačke
    c) Vatikana
    d) Estonije

14. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

    ne smije raditi
    u slučaju da radi u radio klubu
    ako dobije dozvolu starijeg operatora
    smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

    a) Češke
    b) Slovačke
    c) Danske
    d) Gibraltara

16. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

    a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
    b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
    c) početi pozivati CQ DX
    d) nećemo ništa učiniti

17. Koje je značenje kratice NAME?

    a) ime moje postaje
    b) ime mog mjesta
    c) moje ime
    d) proizvođač moje postaje

18. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    5 godina
    10 godina
    20 godina
    sve dok se ne povuče

19. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Sugovornikov QTH.
    Poslan raport
    Datum veze.
    Upotrebljenu antenu.

20. Radioamater P razreda prigodom održavanja veze ne smije:

    a) obavljati prijenos običnim jezikom
    b) upotrebljavati međunarodni amaterski kod
    c) obavljati prijenos Morse telegrafijom
    d) razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost ljudskih života