Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

    a) iznad 120V
    b) niži od 50V
    c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
    d) između 20 i 150 V

2. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

3. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

4. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

    a) prvi Newtonov zakon
    b) Ohmov zakon
    c) pravilo desne ruke
    d) Norbertov zakon

5. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

6. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

7. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

    a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
    b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
    c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
    d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

8. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

    a) U=R
    b) U=IR
    c) R=I2U
    d) P=I2U

9. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

10. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

    a) 15Ω
    b) 25Ω
    c) 35Ω
    d) 45Ω

Operativni dio i propisi

1. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

    a) na svim područjima
    b) na 3,5 i 7 MHz
    c) na 14, 21 i 28 MHz
    d) ne znam

2. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

    a) Češke
    b) Finske
    c) Slovenije
    d) Austrije

3. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

4. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

    QSY?
    QTR?
    QTH?
    QRL?

5. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) DSB
    b) LSB
    c) USB
    d) SSB

6. Što znači kratica QRM?

    a) atmosferske smetnje
    b) udaljenost između radiopostaja
    c) smetnje drugih radiopostaja
    d) pojačajte snagu

7. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

    ne smije raditi
    u slučaju da radi u radio klubu
    ako dobije dozvolu starijeg operatora
    smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

8. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku TA9DT?

    a) Slovenije
    b) Škotske
    c) Turske
    d) Japana

9. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

    a) 7,5 MHz
    b) 200m
    c) 433,675 MHz
    d) 50m

10. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

    a) da vide amatersku postaju
    b) da vide amatersku postaju kako radi
    c) da obavljaju popravak amaterske postaje
    d) da rade na amaterskoj postaji

11. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    a) 5 godina
    b) 10 godina
    c) 20 godina
    d) sve dok se ne povuče

12. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

    a) Češke
    b) Slovačke
    c) Danske
    d) Gibraltara

13. Koja je uobičajena praksa prilikom slanja QSL karata na biro?

    Sve karte zamotamo u papir, tako da se ne oštete.
    Karte složimo po DXCC državama da olakšamo rad QSL menadžeru.
    Na svaku kartu moramo naljepiti poštansku marku.
    QSL karte se obično ne šalju preko biroa.

14. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

    Slovačke
    Norveške
    Danske
    Finske

15. Primjenjuju li se kartice Q-koda u radu telefonijom?

    a) da
    b) ne
    c) Q-kod ne postoji
    d) ne znam

16. Što znači kratica QRZ?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite rekvenciju
    d) mjesto javljanja

17. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 1820 kHz?

    50 W
    75 W
    100W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 1820kHz

18. Izbaci uljeza.

    JN85LE
    KN12RT
    12AB23
    JO23CW

19. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,792 MHz?

    a) samo neradnim danima
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) da

20. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

    a) RST 999
    b) RST 599
    c) RST 559
    d) RST 555