Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    kondenzator
    osigurač
    zavojnica

2. Funkcija pojačala je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

4. Pojam mrežnog filtera označava:

    a) filter izrađen od ribarske mreže
    b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
    c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
    d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

5. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

    a) 50 V
    b) 5 V
    c) 2 V
    d) 20 V

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

7. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

8. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

    2000 mA
    500 mA
    200 mA
    5000 mA

9. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

    a) isključiti ispravljač
    b) iz ispravljača izvaditi osigurač
    c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
    d) provjeriti ima li u mreži napona

10. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

Operativni dio i propisi

1. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

    a) sami ga određujemo
    b) SOS
    c) ne znam
    d) HELP

2. Koja je od navedenih postaja iz Hrvatske?

    9A1AAA
    9U/HR1AA
    F5XX
    S79NO

3. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

    a) lokalno vrijeme
    b) UTC
    c) vrijeme koje je kod korespodenta
    d) nema pravila

4. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

    HAM
    HAMLET
    YL
    OM

5. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

    JA
    A3
    JA3
    3A

6. Kojom vrstom modulacije ćemo raditi na 144,300 MHz?

    a) FM
    b) FSK
    c) SSB
    d) SSTV

7. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

    a) DNV
    b) QSL
    c) LOG
    d) RDN

8. MAYDAY je:

    međunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
    posebna oznaka u međunarodnom natjecanju za godinu rođena operatora.
    međunarodni signal za opasnost u radiotelefoniji.
    međunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.

9. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku S55AB?

    a) Švedske
    b) Slovenije
    c) Sardinije
    d) Grčke

10. Koje je značenje krative QRV?

    a) spreman sam
    b) nisam spreman
    c) promjenite frekvenciju
    d) prestajem s radom

11. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

    Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
    Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
    Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
    Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

12. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

    To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
    Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
    Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
    Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

13. U kojem slučaju smijemo pozvati radiopostaju ako na UKV području čujemo opći poziv s dodatkom DX?

    a) ako je udaljena više od 1000km
    b) uvijek
    c) ako je udaljena više od 300km
    d) tu postaju ne smijemo zvati

14. Na početku i kraju emitiranja operator amaterske radijske postaje identificira se:

    nadimkom
    imenom i prezimenom
    pozivnim znakom
    inicijalima vlasnika postaje

15. Tko upisuje podatke u dnevnik radioamaterske postaje?

    Svaki operator koji radi na postaji
    Vlasnik radio postaje
    Predsjednik ili tajnik radiokluba
    Operatori A razreda

16. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

    145,600 MHz
    145,000 MHz
    145,125 MHz
    145,775 MHz

17. Kratica Q-koda QTH znači:

    promjena odašiljačke frekvencije
    moja pozicija je
    potvrda prijema
    ometanje od strane drugih postaja

18. Što je HAM SPIRIT?

    a) pravila rada
    b) pravila lijepog ponašanja
    c) pravilnik o frekvencijama
    d) popis amaterskih natjecanja

19. Čemu služi QTH lokator?

    Da se zbuni korespodent.
    Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
    QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
    Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

20. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku G3FOG?

    a) Luksemburga
    b) Engleske
    c) Irske
    d) Škotske