Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

2. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Vertikalni dipol.
    Quad

3. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    kondenzator
    osigurač
    zavojnica

4. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

5. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

6. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

7. Funkcija ispravljača je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

8. Za repetitore se koriste:

    horizontalno polarizirane antene.
    širokopojasne antene
    vertikalno polarizirane antene
    cirkularno polarizirane antene

9. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

10. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

Operativni dio i propisi

1. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

    JJ
    8JJ
    J28
    J2

2. Slovo O se na engleskom sriče kao:

    Juliet
    Osaka
    Oscar
    Osimo

3. Koji dio 80-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    3510 kHz - 4000 kHz
    3525 kHz - 3875 kHz.
    3500 kHz - 3800 kHz.
    3520 kHz - 3775 kHz.

4. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

    a) Švicarske
    b) Mađarske
    c) Danske
    d) Venezuele

5. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

    Samo u međunarodnim vezama
    Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
    Da
    Ne

6. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

    a) S5
    b) S55
    c) 5OA
    d) OA

7. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    7000-7100 kHz
    7000-7200 kHz
    7020-7060 kHz
    7100-7200 kHz

8. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

    Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
    Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
    Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
    Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

9. Koja je uobičajena praksa prilikom slanja QSL karata na biro?

    Sve karte zamotamo u papir, tako da se ne oštete.
    Karte složimo po DXCC državama da olakšamo rad QSL menadžeru.
    Na svaku kartu moramo naljepiti poštansku marku.
    QSL karte se obično ne šalju preko biroa.

10. Što znači kratica QRG?

    a) točna frekvencija
    b) tko me zvao
    c) smanjite snagu odašiljanja
    d) ostajem na prijamu

11. Što je CALL-BOOK?

    a) priručnik za antene
    b) adresar amatera
    c) ne znam
    d) dnevnik natjecanja

12. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

    a) samo u Europi
    b) da, smije se koristiti svuda
    c) samo u Americi
    d) ne, samo u UKV natjecanjima

13. Kratica TX označava:

    prijemnik
    Vermont
    odašiljač
    težinu

14. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) LSB
    b) DSB
    c) SSB
    d) USB

15. Koja je od navedenih postaja iz Hrvatske?

    9A1AAA
    9U/HR1AA
    F5XX
    S79NO

16. Što znači kartica QRP?

    a) vaš ton nije čist (chirp)
    b) smanjite snagu (mala snaga)
    c) povećajte snagu (velika snaga)
    d) koliko je sati?

17. Iz koje je drzave postaja 9H3WA?

    Malte
    Hrvatske
    Kuvajta
    Slovenije

18. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

    Opis radijske postaje.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podaci o vremenskim uvjetima.
    Primljeni raport.

19. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1AA?

    a) Luxemburga
    b) Argentine
    c) Latvije
    d) Bugarske

20. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    432 MHz.
    50 MHz
    10 MHz
    1.8 MHz