Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

    2000 mA
    500 mA
    200 mA
    5000 mA

2. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

    a) 30nF
    b) 10Ω
    c) 25F
    d) 25pF

3. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

4. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

    a) 50 V
    b) 5 V
    c) 2 V
    d) 20 V

5. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

    a) iznad 120V
    b) niži od 50V
    c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
    d) između 20 i 150 V

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

7. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    otpornik

8. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

    kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

9. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

10. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

Operativni dio i propisi

1. Kada želimo sugovorniku dati podatke o mjestu javljanja, upotrijebit ćemo kraticu:

    a) ADR
    b) QTR
    c) QTH
    d) QTC

2. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

    Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
    U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
    Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.

3. Što znači kratica NICE?

    a) daleka veza
    b) stari prijatelji
    c) lijepo
    d) meteorološki uvjeti

4. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

    a) nema pravila
    b) od prefiksa i dodanih slova
    c) od prefiksa i sufiksa
    d) inicijala korisnika

5. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Primljen raport.
    Vrste rada.
    Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

6. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

    Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
    Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
    Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
    Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

7. Na koliko vremenskih zona je podijeljen svijet?

    12
    18
    64
    24

8. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

    Opis radijske postaje.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podaci o vremenskim uvjetima.
    Primljeni raport.

9. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Vrste rada.
    Lokacija postaje.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

10. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

    a) samo u Americi
    b) ne, samo na KV natjecanjima
    c) samo u Hrvatskoj
    d) da, smije se koristiti svuda

11. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
    U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
    U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

12. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

    a) putem QSL biroa i poštom
    b) radioamateri ne šalju QSL karte
    c) sami nose QSL karte
    d) preko telefaksa

13. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

    a) ne
    b) da
    c) samo u natjecanju
    d) ne znam

14. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

    Nema razlike.
    1 sat.
    2 sata.
    3 sata.

15. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OZ2DD?

    a) Danske
    b) Finske
    c) Austrije
    d) Belgije

16. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku SV2SV?

    a) Poljske
    b) Švedske
    c) Grčke
    d) Vatikana

17. Kojom kraticom označavamo telefoniju?

    a) RTTY
    b) ARQ
    c) FONE
    d) ATV

18. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

    JJ
    8JJ
    J28
    J2

19. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 7050 kHz?

    50 W
    80 W
    100 W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 7050 kHz

20. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku GM3UDA?

    a) Engleske
    b) Škotske
    c) Čilea
    d) Irske