Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

2. Funkcija ispravljača je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

4. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

5. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

6. Dijelovi tranzistora su:

    a) emiter, katoda, anoda
    b) anoda, katoda, rešetka
    c) kolektor, baza, emiter
    d) kolektor, baza, kučište

7. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

    a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
    b) Osigurač premostimo komadom žice.
    c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
    d) Osigurač popravimo.

8. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

    75Ω.
    50Ω.
    150Ω.
    300Ω

9. Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrijednosti 100Ω. Kolika ce biti jakost struje kroz otpornik?

    a) 0.01 A
    b) 0.1 A
    c) 1A
    d) 10 A

10. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

Operativni dio i propisi

1. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

    Opis radijske postaje.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podaci o vremenskim uvjetima.
    Primljeni raport.

2. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

    Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
    Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
    Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
    Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

3. Vlasnik dozvole mora:

    a) upotrebljavati dva različita jezika
    b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
    d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

4. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

    a) ako HRS posebno odobri
    b) da
    c) ne
    d) ne znam

5. Kratica CQ znači:

    moja pozicija je
    opći poziv
    vaš
    poruka

6. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Primljeni raport.
    Podaci o QRM-u tijekom veze.
    Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

7. Što znači kratica QRB?

    a) udaljenost između radiopostaja
    b) koliko je sati
    c) da li da prestanem s emitiranjem
    d) promjenjivi signali

8. Što znači kratica QSL?

    a) jačina vaših signala je promjenjiva
    b) kratica za potvrdu održane veze
    c) potvrda prijama
    d) promijenite frekvenciju

9. Iz koje je države postaja IN3ARG?

    Češke
    Italije
    Austrije
    Finske

10. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

    a) DNV
    b) QSL
    c) LOG
    d) RDN

11. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,792 MHz?

    a) samo neradnim danima
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) da

12. Kojom kraticom označavamo univerzalno vrijeme?

    MEZ
    QTR
    UTC
    EST

13. Iz koje je države postaja HA5HA?

    Slovačke
    Bugarske
    Hrvatske
    Mađarske

14. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

    a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
    b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
    c) početi pozivati CQ DX
    d) nećemo ništa učiniti

15. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    7000-7100 kHz
    7000-7200 kHz
    7020-7060 kHz
    7100-7200 kHz

16. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

    a) Češke
    b) Finske
    c) Slovenije
    d) Austrije

17. Koja se polarizacija antene koristi za radijski repetitor?

    a) horizontalna
    b) cirkularna
    c) nema pravila
    d) vertikalna

18. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

    a) putem QSL biroa i poštom
    b) radioamateri ne šalju QSL karte
    c) sami nose QSL karte
    d) preko telefaksa

19. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

20. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

    a) Ukrajine
    b) Venezuele
    c) Rumunjske
    d) Turske