Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

    a) U=R
    b) U=IR
    c) R=I2U
    d) P=I2U

2. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

3. Dijelovi tranzistora su:

    a) emiter, katoda, anoda
    b) anoda, katoda, rešetka
    c) kolektor, baza, emiter
    d) kolektor, baza, kučište

4. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

    a) iznad 120V
    b) niži od 50V
    c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
    d) između 20 i 150 V

5. Funkcija ispravljača je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

6. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

    a) nastaviti pozivati CQ
    b) otići u drugu prostoriju
    c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
    d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

7. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

    a) anode, katode i upravljačke rešetke
    b) anode, katode i baze
    c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
    d) anode, katode i podnožja

8. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

9. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

    kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

10. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

Operativni dio i propisi

1. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

    a) da vide amatersku postaju
    b) da vide amatersku postaju kako radi
    c) da obavljaju popravak amaterske postaje
    d) da rade na amaterskoj postaji

2. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

    a) ako HRS posebno odobri
    b) da
    c) ne
    d) ne znam

3. Što je HAM SPIRIT?

    Pravila lijepog ponašanja radioamatera (radioamaterski bonton)
    Rakija
    Miris šunke.
    Miris pršuta.

4. Kratica Q-koda QTH znači:

    promjena odašiljačke frekvencije
    moja pozicija je
    potvrda prijema
    ometanje od strane drugih postaja

5. Što znači kratica QRG?

    a) točna frekvencija
    b) tko me zvao
    c) smanjite snagu odašiljanja
    d) ostajem na prijamu

6. Koja je uobičajena praksa prilikom slanja QSL karata na biro?

    Sve karte zamotamo u papir, tako da se ne oštete.
    Karte složimo po DXCC državama da olakšamo rad QSL menadžeru.
    Na svaku kartu moramo naljepiti poštansku marku.
    QSL karte se obično ne šalju preko biroa.

7. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) LSB
    b) DSB
    c) SSB
    d) USB

8. Što je HAM SPIRIT?

    a) pravila rada
    b) pravila lijepog ponašanja
    c) pravilnik o frekvencijama
    d) popis amaterskih natjecanja

9. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

    Hrvatski radioamateri HR
    Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
    Hrvatski radioamaterski savez HRS
    Savez radioamatera Hrvatske

10. Iz koje je države postaja HA5HA?

    Slovačke
    Bugarske
    Hrvatske
    Mađarske

11. Što znači kratica QRM?

    a) atmosferske smetnje
    b) udaljenost između radiopostaja
    c) smetnje drugih radiopostaja
    d) pojačajte snagu

12. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

    Opis radijske postaje.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podaci o vremenskim uvjetima.
    Primljeni raport.

13. Što je CALL-BOOK?

    a) priručnik za antene
    b) adresar amatera
    c) ne znam
    d) dnevnik natjecanja

14. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

    a) Mađarske
    b) Švicarske
    c) Argentine
    d) Francuske

15. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom JA5UU?

    a) Bugarske
    b) Japana
    c) Irske
    d) Austrije

16. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

    a) 150 W
    b) 25 W
    c) 10 W
    d) 100 W

17. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

18. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
    Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
    Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
    Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

19. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

    a) nema pravila
    b) od prefiksa i dodanih slova
    c) od prefiksa i sufiksa
    d) inicijala korisnika

20. Vlasnik dozvole mora:

    upotrebljavati dva različita jezika
    raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    primati Morse tekst sa 60 znakova u minuti
    odašiljati Morse tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti