Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

    a) 5Ω
    b) 10Ω
    c) 20Ω
    d) 100Ω

2. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

3. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

4. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    GP antena.
    Quad antena.
    Long wire antena.

5. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

6. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

7. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

8. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

9. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

    a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
    b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
    c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
    d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

10. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

Operativni dio i propisi

1. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Vrste rada.
    Lokacija postaje.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

2. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

    a) Mađarske
    b) Slovačke
    c) Finske
    d) Austrije

3. Ispit za početnički (P) razred uključuje:

    a) znanje iz tehničkih i operativnih pitanja
    b) znanje iz Morseovog koda i tehničkih pitanja
    c) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja i propisa
    d) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja, propisa i Morseovog koda

4. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

    a) Ukrajine
    b) Venezuele
    c) Rumunjske
    d) Turske

5. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

    a) Italije
    b) Sardinije
    c) Švedske
    d) Mađarske

6. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

    To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
    Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
    Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
    Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

7. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

    QSP 145525
    QSY 145525
    QRB 145525
    QRG 145525

8. Koja se polarizacija antene koristi za radijski repetitor?

    a) horizontalna
    b) cirkularna
    c) nema pravila
    d) vertikalna

9. Koji dio 80-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    3510 kHz - 4000 kHz
    3525 kHz - 3875 kHz.
    3500 kHz - 3800 kHz.
    3520 kHz - 3775 kHz.

10. Kojom vrstom modulacije ćemo raditi na 144,300 MHz?

    a) FM
    b) FSK
    c) SSB
    d) SSTV

11. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka) koja označava radio postaju iz Hrvatske je:

    9A
    9X
    9H
    9U

12. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

    a) Rumunjske
    b) Malte
    c) Venezuele
    d) Engleske

13. Kojom kraticom označavamo telegrafiju?

    a) FM
    b) RTTY
    c) SSB
    d) CW

14. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
    Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
    Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
    Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

15. Što znači kratica QSL?

    a) jačina vaših signala je promjenjiva
    b) kratica za potvrdu održane veze
    c) potvrda prijama
    d) promijenite frekvenciju

16. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

    a) s navršenih 16 godina
    b) s navršenih 10 godina
    c) bez obzira na godine starosti
    d) s navršenih 12 godina

17. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo ako tu radi i korespodent
    d) ne

18. Koje je značenje krative QRV?

    a) spreman sam
    b) nisam spreman
    c) promjenite frekvenciju
    d) prestajem s radom

19. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

    a) RST
    b) ime i prezime
    c) redni broj veze
    d) lokator

20. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

    s navršenih 16 godin
    s navršenih 10 godina
    bez obzira na godine starosti
    s navršenih 12 godina