Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kratica CW označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

2. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

3. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

4. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

5. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Vertikalni dipol.
    Quad

6. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

7. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

8. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

9. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

    a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
    b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
    c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
    d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

10. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

Operativni dio i propisi

1. Što znači kratica QSY?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite frekvenciju
    d) promjenjiva jačina signala

2. Kratica RX označava:

    odašiljač
    prijemnik
    vremensku prognozu
    primopredajnik

3. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Vrste rada.
    Lokacija postaje.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

4. Koje frekventno područje nije radioamatersko:

    a) 70 cm
    b) 174,000 MHz
    c) 6 m
    d) 433,675 MHz

5. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

    a) bilo koje treće strane
    b) tvrtki za javni transport
    c) privatnih taksi vozila
    d) centra za izvješćivanje o nerećama

6. Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Sugovornikov QTH.
    Pozivna oznaka postaje sa kojom je bila uspostavljena veza.
    Metereološke prilike.
    Podatak o snazi vlastite postaje.

7. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

    QSP 145525
    QSY 145525
    QRB 145525
    QRG 145525

8. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Primljeni raport
    Poslani raport
    Vrijeme održane veze
    Temperatura zraka

9. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1SS?

    a) Novog Zelanda
    a) Luxemburga
    b) Bugarske
    d) Rumunjske

10. Prefiks pozivnog znaka PA1AP je

    PA
    PA2
    PA1
    AP

11. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Vremenska prognoza.
    Vrijeme održane veze.
    Redni broj veze u tekućoj godini.

12. Što znači kratica QRZ?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite rekvenciju
    d) mjesto javljanja

13. Što znači kratica QRT?

    a) koliko je sati?
    b) atmosferske smetnje
    c) prestajem s radom
    d) nemam ništa za vas

14. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

    Hrvatski radioamaterski savez
    HRT.
    Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
    MUP

15. Što je QSL kartica i čemu ona služi?

    a) kartica za identifikaciju radiopostaje
    b) kartica za evidenciju održane veze
    c) kartica za potvrdu održane veze
    d) kartica dozvole za rad

16. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

    a) putem QSL biroa i poštom
    b) radioamateri ne šalju QSL karte
    c) sami nose QSL karte
    d) preko telefaksa

17. Što je HAM SPIRIT?

    Pravila lijepog ponašanja radioamatera (radioamaterski bonton)
    Rakija
    Miris šunke.
    Miris pršuta.

18. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

    a) 144,900
    b) 145,300
    c) 144,000
    d) 144,300

19. Što znači kratica DX?

    a) poziv u natjecanju
    b) poziv svima
    c) daleka veza
    d) veza u natjecanju

20. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

    a) DNV
    b) QSL
    c) LOG
    d) RDN