Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

2. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

    400 nF
    200 nF
    100 nF
    50 nF

3. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

4. Funkcija pojačala je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

5. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

6. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

7. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

    a) anode, katode i upravljačke rešetke
    b) anode, katode i baze
    c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
    d) anode, katode i podnožja

8. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

    a) povećati se
    b) smanjiti se
    c) ostati isti
    d) oscilirati

9. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    Parabola.
    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.

10. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

    75Ω.
    50Ω.
    150Ω.
    300Ω

Operativni dio i propisi

1. Vlasnik dozvole mora:

    a) upotrebljavati dva različita jezika
    b) raditi u granicama dopuštenog frekvencijskog pojasa
    c) čitati Morseovim kodom tekst sa 60 znakova u minuti
    d) tipkati Morseovim kodom tekst brzinom većom od 30 znakova u minuti

2. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

    145.600 i 145.000 Mhz
    145.750 i 145.150 Mhz
    145.625 i 145.025 Mhz
    145.700 i 145.100 Mhz

3. Iz koje je države postaja IN3ARG?

    Češke
    Italije
    Austrije
    Finske

4. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    5 godina
    10 godina
    20 godina
    sve dok se ne povuče

5. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

    a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
    b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
    c) 9A, dva slova i jedne znamenke
    d) 9A i tri znamenke

6. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

    a) 40m
    b) 80m
    c) 2m
    d) 30m

7. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

    a) ne znam
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) da

8. Što znači kratica QSY?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite frekvenciju
    d) promjenjiva jačina signala

9. Što znači kartica QRP?

    a) vaš ton nije čist (chirp)
    b) smanjite snagu (mala snaga)
    c) povećajte snagu (velika snaga)
    d) koliko je sati?

10. Što znači kratica NICE?

    a) daleka veza
    b) stari prijatelji
    c) lijepo
    d) meteorološki uvjeti

11. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

    a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
    b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
    c) početi pozivati CQ DX
    d) nećemo ništa učiniti

12. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

    Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
    Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
    Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
    Zakonima i drugim propisima.

13. Ako je pozivna oznaka naše radiopostaje 9A9Z i na njoj čujemo poziv: CQ CQ AFRICA AFRICA DE EA3AE EA3AE PSE AFRICA KN smijemo li pozvati postaju EA3AE?

    a) da
    b) ne
    c) nisam siguran
    d) pozivat ćemo isto CQ AFRICA

14. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

    Samo u međunarodnim vezama
    Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
    Da
    Ne

15. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
    Opis sugovornikove radio postaje.
    Datum.

16. Što je od navedenog QTH lokator?

    JM5PA
    JM55PA
    J5PA
    JM54PAW

17. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

    JJ
    8JJ
    J28
    J2

18. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Ime korespodenta.
    Vrijeme održane veze
    Vrsta rada
    Frekvencija/opseg

19. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Vremenska prognoza.
    Vrijeme održane veze.
    Redni broj veze u tekućoj godini.

20. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

    3.520-3.775 Mhz
    7.0-7.2 Mhz
    144-146 Mhz
    ne smije raditi na tom bandu