PRAVILA RADIOAMATERSKOG NATJECANJA

VHF Contest „BROD“ 2023.

 

Organizator natjecanja je Radioamaterska udruga „Jelas“, 9A1JSB-9A9J Slavonski Brod - N. Tavelića bb - P.P. 607.

Sudionici – pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

Termin održavanja natjecanja je u nedjelju 19. 02. 2023.

Vrijeme održavanja natjecanja od 07.00 do 12.00 po UTC-u.

Frekvencije – natjecanje se održava na VHF frekvencijskom (dvometarskom) području sukladno band planu 1. regije IARU-a.

Kategorije:

A - jedan operator, sve vrste rada (osobne postaje)

B - više operatora, sve vrste rada (udruženja radioamatera – udruge,klubovi i dr.)

C - postaje izvan 9A

 

Vrste rada – dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećem band planu 1. regije IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze se ne priznaju.

Dopuštena snaga predajnika mora biti u skladu sa snagom navedenom u dozvoli za rad radioamaterske postaje.

Raporti – tijekom natjecanja obvezna je izmjena raporta po RST skali, rednom broju veze (koji počinje sa 001) i WW lokatora.

Bodovanje – se provodi po principu 1 kilometar = jedan bod. Tijekom natjecanja dozvoljena je samo jedna veza s istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju biti obvezno upisane u dnevnik, jasno označene i bodovane sa nula bodova.

Natjecateljski dnevnici vode se u standardnom obliku, sa svim potrebitim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (UTC), pozivna oznaka korespodenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta te ostvareni QRB u kilometrima.

Zbrojni list treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom , WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita (podaci se unose u zaglavlje EDI datoteke).

Oduzimanje bodova ili diskvalifikacija te sve moguće sporne situacije rješavat će se u skladu naputka o pravilima VHF natjecanja 1, regije IARU-a.

Prijava natjecateljskih dnevnika provodi se isključivo u elektroničkom obliku u EDI formatu na VHF (UKV) robot na adresi www.hrvhf.net , kartica „Contest“, opcija „Upload EDI“.

Rok za dostavljanje dnevnika je najkasnije 8 dana po održanom natjecanju.

Obrada dnevnika i objava rezultata – Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na web stranici www.hrvhf.net kartica „Contest“ (VHF Robot) najkasnije 15 dana od isteka roka za prijavu dnevnika. Žalbe na objavljene neslužbene rezultate moguće je predati organizatoru natjecanja u pisanom obliku najkasnije 8 dana nakon objave istih. Po isteku roka za žalbu, objavljeni neslužbeni rezultati postaju službeni. Pravo tumačenja pravila natjecanja ima isključivo natjecateljska komisija RAU „Jelas“ 9A1JSB. Svaki daljnji članak koji nije obuhvaćen ovim pravilima regulira Pravilnik 1.regije IARU-a za VHF Conteste.

Nagrade natjecateljima

Diplomom će biti nagrađeno prvih deset natjecatelja po kategoriji a diplome će se moći skinuti u JPG zapisu sa Facebook stranice udruge ; Radioamaterska udruga „Jelas“ 9a1JSB /9A9J. Ukoliko će postojati želja natjecatelja za diplomom nekog drugog osvojenog mjesta ista će se moći na zahtjev izraditi i poslati elektroničkom poštom.

Organizacijsko povjerenstvo

Izvršni odbor RAU „Jelas“ 9A1JSB

U Slavonskom Brodu 10. siječnja 2023.godine.

 

Natjecateljska komisija RAU „Jelas“ 9A1JSB / 9A9J za 2023. godinu:

Predsjednik komisije:

Dragan Paunović 9A7GZX

Članovi komisije:

Ivan Blažić 9A6CC

Marijan Ćosić 9A7ZZ